Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 

Informaţii de interes public. Alte informaţii

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia România şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resursele financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar.Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţ
iei.

Prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind persoana fizică identificată sau identificabilă
.

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţ
ii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public:

- acorduri şi convenţii încheiate de DGASPC Sector 1 cu parteneri publici şi privaţi (fac excepţie convenţiile în care sunt stipulate date personale ale diferiţilor beneficiari);
- comunicate de presă, buletine informative, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţ
iei;
- declaraţ
ii de avere;
- declaraţ
ia de interese;
- tipizate, cereri tip, formulare necesare obţinerii de ajutoare sau diferite prestaţ
ii financiare;
- contracte de achiziţie publică, după încheierea procedurii de achiziţ
ie.

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

j) autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).

k) autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

l) accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:

- afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
- consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop;

m) autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora.

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, următoarele informaţii:
a) informaţiile / documentele din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţ
iilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile / documentele privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţ
iilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile / documentele privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţ
ei loiale, potrivit legii;
d) informaţ
iile / documentele cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile / documentele privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăş
urare;
f) informaţiile / documentele privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţ
ile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţ
ie a tinerilor;
h) alte informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţ
enilor:
- acte, documente care fac parte din dosarul unui beneficiar al serviciilor sociale;
- acte, documente care fac parte din dosarul angajaţilor instituţiei (cu excepţia celor stipulate de lege – declaraţii de avere, declaraţ
ii de interese);
- acte, documente care fac parte din dosarele depuse în vederea achiziţiilor publice, înainte de procedura de achiziţie.

 

 

 

 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare