Skip Navigation Links

 
 
 

Informare

 

În baza Ordonanței de Urgență nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții, se menține comunicarea electronică  cu beneficiarul dreptului. Prin urmare, cererile, declarațiile și documentele doveditoare  pentru solicitarea alocației de stat, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului, a sprijinului lunar, acordate în baza Ordonanței de Urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare,  pot fi depuse și prin poșta electronică.

Astfel, persoanele care au domiciliul/reședința conform actului de identitate pe raza Sectorului 1 pot  depune actele atât la sediul nostru, cât și prin poșta electronică, la adresa: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro


 

          

      Program înregistrare acte -  Biroul Alocații :


      Luni, Marți, Miercuri, Joi :         08.00- 16.00

      Vineri:                                            08.00- 13.00

 

       Biroul Alocații, componentă a   Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ce pune în executare dispozițiile legii prin interpretarea și aplicarea acesteia,  are atribuţii de primire, înregistrare, verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate şi de transmitere spre soluţionare către Agenția Pentru Plăți și Inspecție Socială București, a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor, depuse de către beneficiarii care au domiciliul/reședința pe raza sectorului 1, Bucureşti.

      Soluţionarea cererilor depuse la sediul instituției noastre, cereri depuse în vederea obținerii  indemnizaţiilor pentru creșterea copilului,  a stimulentului de inserție și a alocației de stat respectiv plata acestora este efectuată de către Agenția Pentru  Plăți Și Inspecție Socială a Municipiului Bucureşti. Astfel, sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţia creştere copil, alocaţia de stat pentru copil, respectiv stimulentul de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Bucureşti, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti. Pentru a intra în posesia mai multor informații, vă invităm să accesați:   http://bucuresti.mmanpis.ro/informatii-de-interes-public/telefoane-utile/

           Conform Legii nr. 292/2011 privind Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.

         Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă numai la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite.  

         Cererea este însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate, precum şi de orice alte documente privind situaţia membrilor familiei, prevăzute de lege.

         Cererea, însoţită de documentele justificative, se depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa persoana care solicită unul sau mai multe beneficii de asistenţă socială.

         Pentru beneficiile de asistenţă socială plătite din bugetul de stat, cererea, certificată de primar, se transmite până pe data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, la structura sau, după caz, la serviciul deconcentrat din subordinea plătitorului dreptului, pe bază de borderou. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în funcţie de tipul şi natura beneficiului de asistenţă socială, pe baza documentelor doveditoare ce însoţesc cererea, a informaţiilor furnizate de celelalte baze de date deţinute de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a altor proceduri stabilite de lege.

       Beneficiarul drepturilor este obligat să comunice în scris D.G.A.S.P.C. Sector 1 orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor.
                                                      

     Vă asigurăm de tot sprijinul nostru în ceea ce privește depunerea cererilor  și a actelor doveditoare în vederea obținerii drepturilor dumneavoastră, atât la sediul nostru cât și la tel. 021.222.99.83; 021.223.41.97/107 sau la adresa de e-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro

  1.0  Declarație pe proprie răspundere (formular 1.0)

1.1 Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor -  actele necesare si condiţiile de acordare (formularul 1.1)

1.2  Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru creşterea copiilor /stimulentului de inserţie (cererea ICC)

1.3 Adeverinţa tip pentru acordarea  indemnizatiei lunare pentru creșterea copiilor Anexa 2 (formularul 1.3)

1.4  Declaraţia celuilalt părinte la depunerea dosarului de indemnizaţie lunară pentru creşterea copiilor (formularul 1.4)

1.5  Declarația părintelui care solicită îndemnizație lunară pentru creșterea copiilor (formularul 1.5)

1.6  Cerere pentru solicitarea sumei prevăzută de lege în cazul suprapunerii nașterii a doi copii și Declarația celuilat părinte (în caz de suprapunere naștere) (formularul 1.6)


2.1 Stimulentul de inserţie - actele necesare si conditiile de acordare   (formularul 2.2)

2.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru  creşterea copiilor /stimulentului de inserţie (cererea ICC)

2.3 Modelul de adeverinţă pentru acordarea stimulentului de inserţie (formularul 1.3) 

2.4 Declaraţia părintelui care depune dosarul pentru stimulentul de inserţie (formularul 2.4)

2.5 Declaraţia celuilalt părinte la depunere dosarului pentru stimulentul de inserţie(formularul 2.5)


  3.   Alocaţia de stat (formularul 3)

  3.1 Cererea pentru obținerea alocației de stat  (formularul 3.1)

  3.2 Precizări legislative referitoare la stabilirea şi plata alocaţiei de stat (formularul 3.2)  

  3.3 Declarație părinți pentru copii născuți în străinătate (formularul 3.3)

  3.4 Declarația cu privire la protecția datelor personale (formularul 3.4)


4.  Lista unităţilor bancare în a căror conturi poate fi asigurată plata  alocaţiei de stat, a indemnizaţiei creştere copil şi  a  stimulentului (lista)

 Toate documentele de stare civilă: cărți de identitate , certificate de naștere, certificat de căsătorie, Hotărâre de divorț, certificat de deces, sunt necesare în original și  copie.

 Biroul Alocații

Tel: 021.222.99.83


  

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare