Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ ARE ÎN SUBORDINE URMĂTOARELE SERVICII:

  • SERVICIUL CONTABILITATE, BUGET
  • SERVICIUL FINANCIAR, SALARIZARE
  • BIROUL CONTABILITATEA PATRIMONIULUI 

SERVICIUL CONTABILITATE, BUGET (locația: București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct Economic) îndeplinește următoarele atribuții principale:  

1. organizează și conduce contabilitatea instituției potrivit Legii nr.82/1991 asigurând :

·  înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute atât pentru necesitățile proprii cât și în relațiile cu clienții, furnizorii, băncile, organele fiscale și alte persoane fizice sau juridice;  · controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare utilizate, precum și exactitatea datelor contabile furnizate; 95

2.  respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor și formularelor comune privind activitatea financiar-contabilă, a normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice privind întocmirea și utilizarea acestora;  

·  ţine evidența contabilă primară pentru toate unitățile din subordinea DGASPC Sector 1;

·  întocmește și verifică balanțele de verificare lunare;

·  întocmește și verifică contul de execuție, anexele și raportul explicativ;

· asigură respectarea normelor financiar -contabile în cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor, precum și stocarea și păstrarea datelor înregistrate;

·  schimb permanent de date și informații cu departamentul de resort al Sectorului 1, Trezoreriei Sector 1, Serviciilor Administrativ- Financiare Sector1;  

· întocmește raportări statistice specifice;

·  fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului general precum și proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;

·  întocmește proiectele de dispoziții ale directorului general și proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local,îin domeniul său de activitate;  

· ţine evidența tuturor documentelor intrate în cadrul serviciului;

·  propune proiectul de buget și rectificările acestuia conform surselor de finanțare ;

·  întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al instituției și rectificările acestuia;

·  în colaborare, efectuează analiza economico-financiară, punând la dispoziția conducerii instituției, indicatorii din care să rezulte eficiența cheltuirii fondurilor bănești;  urmărește încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 1, precum și îndeplinirea atribuțiilor ce revin conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002;  

· asigură deschiderea finanțării prin întocmirea lunară a cererii de credite;

·  întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale conform reglementărilor legale în vigoare și în termenele stabilite.

 

SERVICIUL FINANCIAR, SALARIZARE (locația: București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct Economic) îndeplinește următoarele atribuţii principale:

· ridicare și depunere de numerar;

·  virează la bugetul local veniturile din fondurile cu destinație specială;

·  ţine evidența tuturor documentelor sosite la compartiment;

·  completează zilnic registrul de casă;

·  completează cecul de numerar, chitanțele, dispozițiile de plată/ încasare și foile de vărsământ;

·  realizează redactarea și transmiterea în termenul legal a răspunsurilor către diverse personae fizice sau juridice;  

· asigură aplicarea corectă a actelor normative care reglementează acordarea drepturilor salariale personalului DGASPC Sector 1;  

· întocmește și transmite lunar taloanele, borderourile și recapitulațiile privind drepturile salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap;  

· întocmeşte statele de plată curente pentru ajutoarele de urgenţă, ajutoare pentru plata chiriei acordate conform HCL Sector 1 nr. 120/2004;

·  ţine evidența restanţelor privind ajutoarele de urgenţă, prestațiilor sociale conform Legii nr. 448/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap;

·  întocmirea și transmiterea lunară a taloanelor, borderourilor și recapitulațiilor privind drepturile persoanelor cu handicap acordate conform prevederilor Legii nr. 448/2006;

·  întocmirea ordinelor de plată pentru virament bancar a drepturilor persoanelor cu handicap;

·  întocmirea anexelor pentru Trezoreria Statului Sector 1, a necesarului de credite către A.N.P.D.;

·  întocmirea statelor de plată pentru sumele neridicate prin mandat poștal pentru prestatiile sociale, în baza cererilor depuse la registratura instituției;  

· plata drepturilor salariale personalului din cadrul DGASPC Sector 1;

·  operează rețineri salariale în condițiile legii;

·  reține și ține evidența garanțiilor materiale;

·  ţine evidența și efectuează plata orelor suplimentare acordate conform legilor specifice, effectuate de către salariații DGASPC Sector 1;

·   calculează diferențele salariale și reține/plătește diferențele rezultate;

·  întocmește lunar centralizatoarele de salarii si O.P.H.T. aferente drepturilor salariale angajatilor DGASPC Sector 1;

·  eliberează adeverințe solicitate de catre salariaţii instituţiei pentru diferite instituţii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, împrumuturi, achiziţionare bunuri în rate, compensaţii căldură, etc.;

·  întocmeşte şi transmite la Administraţia Financiară a Sectorului 1 declaraţiile privind cheltuielile de personal ale DGASPC Sector 1;

·  întocmește fişele fiscale ale salariaţilor;

·  completează cu actele necesare dosarele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

·  duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea material, disciplinară și administrativă a salariaților;

·  asigură aplicarea corectă a actelor normative care reglementează acordarea drepturilor salariale personalului Direcției, răspunde de virarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și celorlalte fonduri prevăzute de lege;

·   întocmește raportări statistice specifice;

·  întocmește ordinele de plată pentru diferențele de pensii ale asistaților în contul deschis pe numele aparținatorului legal, în cazul în care asistatul are aparținător pe baza situației transmisă de către centrele în care sunt instituționalizați asistații;

· încasarea contribuțiilor la centrele din subordine;

·  încasarea chiriilor, a intretinerilor și a penalitaților de întârziere la contractele de închiriere ale apartamentele sociale;

·  plata diurnelor interne și externe;

·  raportări lunare la proiectele în derulare încheiate de instituție;

·  licitații valută;

·  colaborează cu Serviciul Contabilitate, Buget pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;

·  schimb permanent de date și informații cu departamentul de resort al Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrativ- Financiare Sector 1.

 

BIROUL CONTABILITATEA PATRIMONIULUI (locația: București, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a șefului serviciului Contabilitate, Buget) îndeplinește următoarele atribuții principale:

 ·  ţine contabilitatea patrimoniului asigurând gestiunea patrimoniului DGASPC Sector 1: clădirile,

· mobilierul și furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul din cadrul Direcției precum, și a centrelor din subordine;  

· organizează activitatea de preluare a patrimoniului instituțiilor reorganizate în cadrul DGASPC Sector 1;

·  ţine evidența fizică și gestionează mijloacele fixe și obiecte de inventar din patrimoniul unității ;

·  inventariază în mod periodic patrimoniul DGASPC Sector 1;

·  participă la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale DGASPC Sector 1;

·  ţine evidența tuturor documentelor compartimentului;

·  fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului general precum și proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;

·  întocmește proiectele de dispoziții ale directorului general și proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate;

·  analizează propunerile de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar întocmite de către comisiile de inventariere;

· în baza propunerilor de casare și a celor constatate pe teren întocmește dosarele de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;  

· în urma aprobării dosarelor de casare va duce la îndeplinire prevederile H.G.R. nr 841/1995, și H.G.R. nr 411/2005 privind transmiterea fără plată și valorificarea bunurilor aparținând instituțiilor publice;

·   va transmite către centrele din subordinea DGASPC Sector 1 o copie a dosarului de casare, finalizat, în vederea radierii din evidențele financiar-contabile a bunurilor casate de către aceștia;  face propuneri cu privire la înființarea comisiei de inventariere a patrimoniului instituției.

 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare