Skip Navigation Links


 
Skip Navigation LinksPrima pagină > Structura instituţiei. Direcţii > Direcţia economică    
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ ARE ÎN SUBORDINE URMĂTOARELE SERVICII:

 • SERVICIUL CONTABILITATE
 • SERVICIUL FINANCIAR
 • SERVICIUL SALARIZARE
 • SERVICIUL BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ   

SERVICIUL CONTABILITATE BUGETARĂ  îndeplineşte următoarele atribuţii principale

 • organizează şi conduce contabilitatea instituţiei potrivit Legii nr.82/1991 asigurând :
  • înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute atât pentru necesitatile proprii  cât şi în relaţiile cu clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane fizice sau juridice;
  • controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate;
  • respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiar – contabilă a normelor metodologice a Ministerului Finanţelor, privind întocmirea şi utilizarea acestora;
 • ţine evidenţa contabilă primară pentru toate unităţile din subordinea DGASPC;
 • întocmeşte şi verifică balantele de verificare lunare;
 • întocmeşte şi verifică darea de seamă contabilă, contul de execuţie, anexe şi a raportului explicativ;
 • asigură respectarea normelor financiar - contabile în cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca şi stocarea şi păstrarea datelor înregistrate în contabilitate;
 • realizează schimb permanent de date şi informaţii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;
 • întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi a proiectelor de Dispozitii ale Directorului în domeniul său de activitate împreună cu Biroul Buget, Execuţie Bugetară;
 • întocmeşte raportări statistice specifice;
 • schimb permanent de date şi informaţii cu serviciile de resort din cadrul Primariei Sectorului 1,  Directia Taxe şi Impozite Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Administraţia Financiară Sector1;
 • fundamentează proiectele de dispoziţii ale Directorului General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;
 • întocmeste proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate.

SERVICIUL FINANCIAR îndeplineste următoarele atribuţii principale:

 • ridicare şi depunere de numerar;
 • ridicare şi depunere de documente de decontare bancară;
 • întocmeşte documentele de plată aferente cheltuielilor materiale şi servicii;
 • virează la bugetul local veniturile din fondurile cu destinatie specială;
 • întocmeşte raportări statistice specifice;
 • colaborează cu Serviciul Buget, Execuţie Bugetară pentru întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • analizează necesitatile patrimoniale pe termen scurt şi în perspectiva;
 • efectuează analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor băneşti;
 • urmareşte încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1;
 • asigură respectarea normelor contabile în cazul utilizării de sisteme automate de preluare a datelor, ca şi stocarea şi păstrarea datelor înregistrate în contabilitate;
 • întocmeşte documentele necesare transferurilor de mijloace fixe;
 • schimb permanent de date şi informaţii cu departamentul de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector 1;
 • efectuează lunar plăţile pentru îngrijitorii persoanelor vârstnice la domiciliu ;
 • întocmeşte şi transmite lunar taloanele, borderourile şi recapitulaţiile privind drepturile salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap;
 • verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului;
 • exercită controlul financiar preventiv asupra dosarelor de ajutoare sociale întocmite de Serviciul Asistenţa Socială a Persoanei şi Familiei;
 • întocmeşte statele de plată curente  pentru ajutoarele sociale,ajutoarele de urgenţă şi indemnizaţiile de naştere;
 • evidenţiază restanţele privind ajutoarele sociale, indemnizaţiile de naştere şi ajutoarele de urgenţă prin întocmirea fişelor şi a statelor de plată pentru acestea;
 • întocmeşte şi transmite situaţia statistică privind aplicarea Leg.416/2001 şi a Leg.116/2002 la D.G.M.S.S.;
 • asigură plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
 • fundamentează proiectele de dispoziţii ale Directorului General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;
 • întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate.

 SERVICIUL SALARIZARE îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • întocmeşte statele de plata a salariaţilor şi a indemnizaţiilor membrilor CPC si C.E.M.P.H.A;
 • plata drepturilor de personal a indemnizaţiilor pentru membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului şi C.E.M.P.H.A;
 • întocmeşte fişe de salarii;
 • operează reţineri salariale conform legilor;
 • reţine şi ţine evidenţa garanţiilor materiale;
 • ţine evidenţa concediilor medicale ale salariaţilor;
 • ţine evidenţa şi efectuează plata orelor suplimentare efectuate de catre salariaţii DGASPC Sector 1;
 • calculează diferentele salariale şi reţine/plăteşte diferenţele rezultate;
 • efectuează lunar plaţile pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav ;
 • întocmeşte lunar centralizatoarele de salarii şi O.P.H.T. aferente drepturilor salariale ale asistenţilor personali, precum şi ale angajatilor D.G.A.S.P.C;
 • eliberează adeverinţe solicitate de către salariaţii instituţiei pentru diferite instituţii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, împrumuturi, achiziţionare bunuri în rate, compensaţii căldură, etc.
 • întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaţii statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 1;
 • urmareşte şi verifică garanţiile gestionare materiale;
 • întocmeşte actele adiţionale pentru majorarea garanţiilor gestionare materiale ori de câte ori este necesar ;
 • întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară a Sectorului 1 declaraţiile privind structura şi cheltuielile de personal ale D.G.A.S.P.C;
 • întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Asigurări de Sănătate (a O.P.S.N.A.J. a Transporturilor, a Municipiului Bucureşti) la Agenţia Municipiului Bucureşti pentru Ocuparea Forţei de Muncă a declaraţiilor privind contribuţiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj, situaţia privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite;
 • întocmeşte fişele fiscale ale salariaţilor;
 • întocmeşte documentaţia privind acordarea premiilor, altele decât premiul anual, pe baza propunerilor compartimentelor din DGASPC Sector 1;
 • completează cu actele necesare dosarele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;
 • verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanţa de verificare;
 • fundamentează proiectele de dispoziţii ale Directorului General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;
 • întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate.

SERVICIUL BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ  îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • propune proiectul de buget şi a rectificări ale acestuia;
 • conform surselor de finanţare, întocmeste bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei în colaborare cu Serviciul Financiar şi Serviciul Contabilitate şi rectificarea acestuia;
 • efectuează analiza economico-financiară punând la dispoziţia conducerii indicatori din care să rezulte eficienţa cheltuirii fondurilor băneşti;
 • urmăreşte încadrarea cheltuielior bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 1, precum şi îndeplinirea atribuţiunilor ce revin conform Ordonantei de urgenta nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002.
 • asigură deschiderea finanţării prin întocmirea lunară a cererii de credite;
 • asigură respectarea normelor  financiar - contabile în cazul utilizării de sisteme automate de preluare a datelor ca şi stocarea şi păstrarea datelor înregistrate în serviciului;
 • schimb permanent de date şi informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector 1 ;
 • fundamentează proiectele de dispoziţii ale Directorului General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;
 • întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate.

 

 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare