Skip Navigation Links


 
Skip Navigation LinksPrima pagină > Structura instituţiei. Direcţii > Protecţia copilului, persoanei si familiei    
 Direcţia Protecţia Copilului funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 având în subordine o gama variată de servicii sociale ce  au rolul de a acorda asistenţă şi protecţie copilului aflat în dificultate.  Astfel au fost dezvoltate şi diversificate servicii precum: servicii în sistem rezidenţial, servicii de zi - oferite în cadrul centrelor de zi, servicii de recuperare neuropsihomotorie- oferite de în cadrul centrului de recuperare specializat şi nu în ultimul rând Case de tip familial – ce oferă servicii de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.

Menţinerea copilului în mediul familial prin îmbinarea diverselor măsuri de prevenţie şi intervenţie constituie obiectivul major al protecţiei copilului, instituţionalizarea copilului în cadrul unor structuri de tip rezidenţial clasice realizându-se numai în cazuri excepţionale.

În cadrul Direcţiei Protecţia Copilului funcţionează următoarele servicii:

 

SERVICIUL REZIDENŢIAL (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului ) îndeplineste urmatoarele atributii principale:

·         Verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime Obligatorii in planificare protectiei copilului, protectia impotriva abuzurilor si cu privire la evenimetele deosebite şi face propuneri în acest sens;

·         Are obligatia de a urmari modul în care sunt puse în aplicare masurile de protectie speciala, dezvoltarea si îngrijirea copilului pe perioada aplicarii masurii;

·         Elaboreaza, trimestrial sau ori de câte ori apare o situatie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului în care acesta este îngrijit;

·         Sesizeaza comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca in situatia în care se constata, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificarii sau, dupa caz, a încetarii masurii ;

·         Elaboreaza si verifica PIP-ul copilului periodic sau ori de cate ori este nevoie şi face propuneri in acest sens Comisiei pentru Protectia Copilului;

·         Elaboreaza contractul cu familia (dacă copilul are părinţi şi nu există prevederi contrarii de ordin legislativ), sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului şi furnizorii de servicii implicaţi în elaborarea şi implementarea PIP;

·         Asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională tinerilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele minime obligatorii;

·         Identifică familiile naturale, oferindu-le asistenţă şi sprijin în vederea reintegrării copilului aflat în centru si colaborează cu servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a copiilor aflaţi în protecţie ;

·         Acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru menţinerea, crearea sau normalizarea relaţiilor familiale, având în vedere respectarea interesului copilului ;

·         Pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi părinţii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii ;

·         Supraveghează părinţii copilului după revenirea acestuia din centrul de plasament în familie (în cazul reintegrărilor din sectorul 1);

·         Asista copilul aflat in plasament in regim de urgenta, pâna când instanta judecatoreasca va decide cu privire la mentinerea sau la înlocuirea acestei masuri si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti ;

·         Colaboreaza cu Serviciul  Abuz, Neglijare, Trafic, Violentaţă în Familie, Repatriere şi Libera Exprimare a Opiniei Copilului ;

·         Fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

·         Intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

SERVICIUL ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului ), îndeplineste urmatoarele atributii:

          Realizeaza, in urma sesizarii, evaluarea nevoilor copilului, avand in vedere aspecte legate de sanatate, identitate, familie si relatii sociale, conduita, dezvoltare emotionala, comportament si deprinderi de ingrijire personala;

          Realizeaza revizuiri ale evaluarii nevoilor copilului la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii.

          Întocmeste planul individualizat de protectie, plan care cuprinde obiectivele si activitatile ce vor fi realizate pe termen scurt si lung, activitati ce sunt stabilite pe baza evaluarii nevoilor copilului.

          Monitorizeaza si inregistreaza evolutia planului individualizat de protectie si realizeaza revizuiri ale acestuia la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii; revizuirea se realizeaza inaintea reevaluarii masurii de plasare.

          Coordoneaza activitatile privind pregatirile referitoare la ingrijirea de zi cu zi a copilului inaintea plasarii copilului sau in cel mult 7 zile dupa plasare, in cazul plasamentului in regim de urgenta si faciliteaza comunicarea si informarea partilor (copil, familie, asistent maternal);

          Aduce la cunostinta asistentului maternal toate informatiile despre copil, necesare in vederea asigurarii ingrijirii in siguranta a acestuia, precum si a celorlalti copii ai asistentului maternal sau plasati la acesta.

          Întocmeste conventia de plasament pentru fiecare copil.

          Coordoneaza procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel incat nevoile si preferintele copilului sa fie satisfacute.

          Propune autoritatilor competente instituirea/schimbarea/incetarea masurii de protectie.

          Realizeaza reevaluarea masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatat o modificare in circumstantele care au dus la stabilirea masurii de protectie, inainteaza dosarul spre solutionare autoritatilor competente.

          Sustine in fata comisiei pentru protectia copilului sector 1 instituirea  /schimbarea /incetarea masurii de protectie propusa.

          Organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatile in care sunt implicati alti specialisti, atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii.

          Viziteaza in mod regulat copilul, avand inclusiv intalniri individuale cu copilul.

          Asigura, in conditiile legii, mentinerea relatiilor copilului cu familia sau cu orice persoane relevante pentru viata copilului, tine evidenta vizitelor/intalnirilor si consemneaza impactul acestora asupra copilului.

          Intocmeste, pastreaza si actualizeaza dosarul copilului aflat in plasament la asistent maternal profesionist.

          Se asigura ca fiecare copil este inscris la un medic de familie si are acces la o ingrijire medicala corespunzatoare, inclusiv consiliere si terapie, ingrijire stomatologica si oftalmologica, un regim alimentar adecvat si informatii despre un mod de viata sanatos.

          Se asigura ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui copil plasat este stimulata prin frecventarea gradinitei, scolii sau participa la orice alte forme organizate de stimulare si educare;

          Colaboreaza cu autoritatea judeteana/locala cu atributiii in domeniul protectiei copilului in elaborarea stategiei de recrutatre a asistentilor maternali profesionisti.

          Identifica si evalueaza capacitatea solicitantilor in vederea atestarii ca amp, in conditiile legii.

          Pregateste persoanele care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii.

          Organizeaza cursuri de formare initiala a asistentilor maternali profesionisti si elibereaza certificate de absolvire.

          Întocmeste si instrumenteaza dosarele de atestare a asistentilor maternali profesionisti.

          Întocmeste si prezinta c.p.c. – sector 1 raportul de ancheta psihosociala privind evaluarea  capacitatii de a deveni asistent maternal profesionist.

          Propune c.p.c. Sector 1 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist.

          Instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copii care necesita protectie pentru ingrijirea lor de catre un amp, identificand in functie de nevoile fiecarui copil, asistentul maternal potrivit.

          Intocmeste, pastreaza si actualizeaza dosarul amp, conform standardelor.

          Sprijina si monitorizeaza activitatea amp, asigurandu-se ca acesta este informat in scris , accepta, intelege si actioneaza  in conformitate cu standardele , procedurile  si metodologia promovate de catre autoritatea competenta.

          Prezinta asistentului maternal profesionist, inainte de plasarea copilului la acesta ,  standardele, procedurile si oricare alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului,  asigurandu-se ca acestea au fost intelese.

          Participa la procesul de potrivire a copilului cu amp , prezentand abilitatile si competentele amp.

          Furnizeaza in scris catre amp  informatiile privind sprijinul disponibil din partea grupului local de amp sau a formelor asociative ale amp.

          Furnizeaza in scris catre amp informatiile privind procedurile ce vor fi urmate in cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricarei alte plangeri facute impotriva lui , precum si asupra sprijinului disponibil in astfel de situatii.

          Identifica nevoile de pregatire si potentialul fiecarui amp, precum si ale membrilor familiei acestuia.

           Organizează cursuri de formare continuă a amp în funcţie de nevoile de pregătire ale fiecărui amp identificate.

           Acordă asistenţă şi propune acordarea de sprijin material şi financiar amp care au primit in plasament copii, pentru asigurea dezvoltării armonioase a acestora.

           Evalueaza anual activitatea fiecarui amp, conform standardelor.

          Intocmeste si instrumenteaza dosarele pentru reinnoirea, suspendarea sau retragerea  atestatului de asistent maternal profesionist, in conditiile legii.

           Instrumentează şi soluţionează toate sesizările sau plângerile făcute împotriva amp privind modul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

          Colaboreaza cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale din domeniul protectiei copilului in vederea indeplinirii atributiilor care ii revin.

          Fundamenteaza proiectele de dispozitii ale directorului general precum si proiectele hotararilor pe care dgaspc sector 1 le supune spre aprobare consiliului local sector 1, in domeniul sau de activitate.

          Intocmeste proiectele de dispozitii ale directorului general si proiectele de hotarari promovate de dgaspc sector 1 in consiliul local, in domeniul sau de activitate.

          Colaboreaza cu celelate servicii din cadrul dgaspc sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

                                                                

BIROUL PROTECŢIE COPIL DELINCVENT (locatia:Bucuresri, Sector 1,  Calea Dorobanţilor nr. 187, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

          Evalueaza situatia copiilor care au savarsit fapte prevazute de legea penala, in vederea stabilirii cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cat si a potentialului lor de recuperare, pentru determinarea tipului de interventie adecvata.

          Asigura si urmareste aplicarea masurilor speciale stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala.

          Asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri in colaborare cu centrul de asistenta integrata a adictilor.

          Asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a comportamentului delincvent, popularizand in randul minorilor consecintele penale ale activitatii infractionale desfasurate de acestia.

          Propune supravegherea specializata pentru copilul care a comis o fapta penala dar care nu raspune penal.

          Propune plasamentul copilului in familia extinsa ori in cea substitutiva sau plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidential specializat  in cazul in care gradul de pericol social al faptei savarsite impune separarea copilului de mediul familial si/ sau daca dezvoltarea si integritatea lui morala sunt periclitate din motive independente de vointa parintilor.

          Asigura consilierea si orientarea parintilor si a copilului care a savarsit o fapta penala, in vederea sprijinirii resocializarii acestuia.

          Colaboreaza cu politia in vederea identificarii delincventilor minori.

          Urmareste evolutia copilului delincvent dupa ce comisia/instanta a dispus fata de acesta o masura speciala de protectie.

          Asigura confidentialitatea informatiilor cu privire la faptele savarsite de catre copilul care raspunde penal, inclusiv date cu privire la persoana acestuia.

          Asigura servicii specializate pentru a-i asista pe copii care a savarsit fapte prevazute de legea penala in procesul de reintegrare in societate.

          Intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale consiliului local al sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale directorului general al dgaspc sector 1 in domeniul sau de activitate.

          Colaboreaza cu celelate servicii din cadrul dgaspc sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

          Intocmeste proiectele de dispozitii ale directorului general în domeniul sau de activitate.

 

SERVICIUL ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE, REPATRIERI ŞI LIBERA EXPRIMARE A OPINIEI COPILULUI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct Protectia Copilului), îndeplineste următoarele atributii principale:

          Analizeaza, monitorizeaza si intervine pentru respectarea si realizarea drepturilor copiilor din unitatea administrativ-teritoriala.

          Controleaza modul in care sunt respectate drepturile copilului in familia naturala, substitutiva sau adoptiva, precum si in cadrul complexelor sau al celorlalte centre organizate pentru asigurarea protectiei copilului, copilului delincvent sau pentru prevenirea situatiilor care pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului sa ia masuri pentru prevenirea sau inlaturarea unor abuzuri.

          Initierea si implementarea de programe de interventie in cazurile de abuz, neglijare/maltratare/ exploatare/trafic/migraţie  a copilului.

          Prevenirea violentei domestice, abuzului/neglijarii prin campanii de informare.

          Consiliere psihologica pentru victimele violentei domestice si pentru agresor.

          Asigura servicii de consiliere psihosociala pentru copiii expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, pentru copii victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii, in mediul lor de viata, precum si familiilor sau sustinatorilor legali ai acestora.

          Elaboreaza programe si ia masuri pentru popularizarea dispozitiilor legale interne si internationale in domeniul protectiei  drepturilor copiilor si pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situatia copiilor.

          Colaboreaza cu directiile generale din judete si din sectoarele municipiului bucuresti, cu alte institutii publice, precum si cu organisme private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin.

            Intervine in cazurile copiilor expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii/ maltratarii/ exploatarii/traficului/migraţiei, in mediul lor de viata, si propune comisiei/instantei stabilirea masurilor speciale de protectie corespunzatoare, atunci cand este necesar.

           Preia şi intervine în toate cazurile de abuz, neglijare/maltratare/ exploatare semnalate prin intermediul telefonul copilului care funţionează în cadrul serviciului.

           Întocmeşte dosarul şi consiliază psihologic copilul cu vârsta de peste 16 ani care solicită autorizarea căsătoriei înaintea îmlinirii vârstei de 18 ani.       

           Acorda copilului capabil de discernamant, asistenta si sprijin in -exercitarea dreptului sau la  libera exprimare a opiniei.

          Determina pozitia copilului capabil de  discernamant cu privire la masura propusa, asigurand cunoasterea de catre acesta a situatiei sale de drept si de fapt.

          Ofera oricarui copil posibilitatea de a sesiza orice situatie ce reprezinta incalcari sau nerespectari ale drepturilor sale, inclusiv orice forma de abuz, neglijenta, exploatare suferite din partea familiei sau a tertelor persoane, in vederea demararii unui proces decizional pentru rezolvarea problemei si apararea drepturilor si intereselor legitime ale copilului.

           Ofera oricarui copil posibilitatea de a solicita asistenta si sprijin pentru ascultarea si implicarea sa in procesul decizional referitor la orice problema care il priveste sau ii poate afecta interesele.

          Evalueaza circumstantele si obiectul procesului decizional pentru a determina daca si in ce mod copilul poate fi implicat in solutionarea problemei care il priveste.

          Evalueaza capacitatea de discernamant a copilului in raport cu circumstantele si obiectul procesului decizional care il priveste.

          Ofera copilului capabil de discernamant toate informatiile pertinente si utile referitoare la drepturile sale in raport cu problematica supusa procesului decizional.

          Ofera copilului capabil de discernamant posibilitatea de a fi informat si consiliat, in mod obiectiv si corect, asupra circumstantelor si obiectului procesului decizional, precum si cu privire la posibilitatile de solutionare a problemei.

          Il asculta si il consiliaza pe copilul capabil de discernamant pentru a afla opinia sa cu privire la circumstantele si obiectul procesului decizional, la solutiile propuse pentru rezolvarea problemei, precum si solutia preferata de copil.

          Il informeaza pe copilul capabil de discernamant asupra consecintelor pe care le-ar avea adoptarea oricareia dintre solutii si il consiliaza pentru a putea alege solutia optima potrivit cu drepturile si interesele sale.

          Prezinta opinia copilului sau il asista pe acesta in prezentarea opiniei sale in fata instantei, a autoritatii sau institutiei competenta sa solutioneze problema.

          Asigura respectarea drepturilor copilului si apararea intereselor sale legitime prin considerarea opiniei copilului in adoptarea deciziei de catre instanta/ autoritatea/ institutia competenta, in raport cu varsta, gradul de maturitate ale acestuia.

          Ofera copilului prin consiliere, libertatea de a cauta, de a primi si de  difuza informatii de orice natura care vizeaza promovarea bunastarii sale sociale, spirituale si morale sanatatea sa fizica si mentala, sub orice forma si prin orice mijloace la alegerea sa.

             Ajuta copilul pentru libera asociere in structuri formale si informale precum si libertatea de intrunire pasnica.

          Intervine pentru respectarea apartenentei la o minoritate nationala, etnica, religioasa sau lingvistica si la o viata culturala proprie a copilului.

          Intervine pentru respectarea personalitatii si individualitatii copilului.

          Analizeaza si monitorizeaza masurile disciplinare a copilului in acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv  pedepsele fizice ca acelea care se afla in legatura cu dezvoltarea fizica, psihica sau care afecteaza starea emotionala a copilului.

          Asistarea si acompanierea prin consiliere psihologica a copilului abuzat, neglijat, traficat in vederea audierii care are loc in camera de consiliere si in instanta.

           Identifică, evaluează iniţial şi detaliat victime ale violenţei în familie ( copil, familie, agresor).

           Planifică şi furnizează serviciile specializate de intervenţie necesare reabilitării copiilor victime ale violenţei, respectiv familie şi agresor.

          Întocmeşte planul de reabilitare şi sau reintegrare socială pentru copilul victimă a violenţei şi a familiei.

           Include in programul de consiliere si psihoterapie copilul aflat in situatie de risc sau victima a orcarei forme de abuz, neglijenta, exploatare, trafic ; copilul pentru care urmeaza sa se stabileasca o masura speciala de  protectie ; copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie, pe toata durata acesteia ; copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie, cu ocazia reevaluarii, modificarii sau revocarii acesteia de catre comisie ; copilul ai carui parinti se afla in situatii deosebite-ex. Divort,violenta familiala,  parasirea domiciliului ; copilul aflat temporar intr-o situatie de conflict de interese cu parintii/reprezentantii săi legali.

          Colaboreaza cu celelate servicii din cadrul d.g.a.s.p.c. Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului .

            Realizează  evaluarea, selecţia şi expertiza psihologică în vederea angajării.

          Fundamenteaza proiectele de dispozitii ale directorului general precum si proiectele hotararilor pe care dgaspc sector 1 le supune spre aprobare consiliului local sector 1, in domeniul sau de activitate.

          Întocmeste proiectele de dispozitii ale directorului general si proiectele de hotarari promovate de dgaspc sector 1 in consiliul local, in domeniul sau de activitate.

          Monitorizeaza situatia copiilor din sectorul 1, respectarea si realizarea drepturilor lor; asigura centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor.

 

SERVICIUL PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct Protectia Copilului), îndeplineste urmatoarele atributii principale:

           Efectueaza anchete sociale la  solicitarea Directiilor generale din celelalte sectoare si judete precum si la solicitarea OPA in vederea reevaluarii cazurilor copiilor care au o masura de protectie pe raza teritoriala a acestora ;

          Efectuarea de anchete psiho-sociale pe baza carora se pot lua urmatoarele hotarari de catre instanta/comisiile de protectia copiilor din alte judete si sectoare in vederea:  reintegrarii in familia biologica ; plasamentului intr-o institutie de stat, privata, la o persoana fizica sau familie ; instituirea tutelei la o persoana fizica sau familie ; incadrarii intr-un grad de handicap ;  orientarii scolare si profesionale ; revocarii unor masuri de protectie sau acordarea unui ajutor material si/sau financiar.

          Colaboreaza cu Directiile Generale din celelalte sectoare ale municipiului Bucuresti, precum si din judete in vederea monitorizarii si intocmirii de rapoarte, referate sau anchete sociale cu privire la copii fata de care s-au dispus masuri de protectie prevazute de Legea nr. 272/2004 ;

          Prevenirea separarii copilului de familia sa,depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor aflate în situaţie de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali (primărie, dispensare, medici de familie, şcoli, grădiniţe, poliţie,  administraţii de bloc, parohii etc.);

          Evaluarea psihosocială a beneficiarilor (familii aflate în situaţie de criză recentă cu risc de separare a copilului , victime ale violenţei domestice, familii cu copii neglijaţi);

          Stabilirea impreună cu beneficiarii a planului de servicii şi punerea în practică a acestuia prin semnarea prealabila a contractului aferent;

          Orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obţinerea drepturilor legale;

          Consilierea psihologică şi socială a familiei în risc de separare de copii, a familiei în care se desfăşoară acte de violenţă, a familiei cu risc de conflict cu familia lărgită, a familiei  monoparentale,a familiei cu copil cu cerinţe educative speciale,a familiei care solicită consiliere pentru creşterea şi educarea copilului;

          Prevenirea violenţei domestice şi abuzului / neglijării şi exploatării copilului prin campanii de informare in comunitate;

          Iniţierea şi implementarea programelor de prevenire în cazurile de abuz / neglijare şi exploatare a copilului;

          Medierea relaţiilor dintre femeia gravidă aflată în risc de parasire al copilului şi serviciile medicale de specialitate;

          Identificarea şi intervenţia în vederea obţinerii actelor de identitate ale copiilor care au fost lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor;

          Admiterea cuplurilor mama – copil în Centrele Maternale din subordinea DGASPC Sector 1;

          Colaborarea cu medicii de familie, cabinetele de planning familial, Complexul Multifuncţional „Caraiman”, consilierea şi orientarea beneficiarelor în vederea accesului la servicii medicale generale şi de specialitate.

          Prevenirea abandonul familial/şcolar prin facilitarea accesului copiilor la gradiniţele din comunitate (prin plata alocaţiei de hrană) şi în centrele de zi proprii DGASPC Sector 1;

          Elaborarează proiecte şi iniţiază parteneriate pentru infiinţarea de centre de resurse pentru părinţi;

          Colaborarea cu serviciile proprii DGASPC S1 în rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară;

          Orientarea / acompanierea şi medierea pentru consiliere juridică şi medicală;

Derularea in grădiniţe, şcoli şi licee a unor programe de educaţie pentru sanatate, educaţie sexuală si educatie comunitara;

          Iniţierea şi desfăşurarea de programe şi parteneriate de reintegrare  şcolară pentru copii;

Implicarea/colaborarea în programe comune cu ong-urile partenere ale dgaspc s1 privind oferirea de servicii  de dezvoltare a abilităţilor parentale;

          Acordarea de suport material şi/sau financiar pentru depăşirea situaţiilor de criză şi prevenirea situatiilor de parasire, de abuz, neglijare şi exploatare a copilului;

          Acordarea de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni  în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

          Identificarea şi iniţierea de parteneriate cu societatea civila (ONG-uri, sponsori) pentru obţinerea de finanţări cu scopul atingerii obiectivelor/ atribuţiilor serviciului;

          Prevenirea malnutriţiei la copii şi a îmbolnăvirilor datorate saraciei extreme,

          Prevenirea nescolarizarii si a abandonului scolar din cauza saraciei,

          Informarea beneficiarilor în privinţa drepturilor pe care le au, precum şi asupra modalităţii de acordare a drepturilor legale;

          respectarea S.M.O privind managementul de caz;

          respectarea şi  promovarea S.M.O omologate privind serviciile sociale pentru parinti si copii;

          respectarea si promovarea prevederilor Cartei ONU privind drepturile omului si drepturile  copilului;

          depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor în care sunt prezente manifestări cu caracter violent, prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali;

          evaluarea psihosocială a victimelor cât şi agresorilor;

          consilierea psihologică şi socială a victimelor violenţei în familie asistate în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina” şi în Centrele Maternale de pe raza Sectorului 1, a agresorilor

          consilierea psihologică şi socială a cazurilor de violenţă în familie sesizate sau depistate pe perioada instrumentării cazurilor aflate în evidenţa serviciului.

          protejarea victimelor violenţei în familie în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina” şi în Centrele Maternale de pe raza Sectorului 1.

          Colaborarea cu echipa pluridisciplinară în vederea întocmirii planului de servicii necesar admiterii/menţinerii/încetării asistării victimelor violenţei în familie în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina” şi în Centrele Maternale de pe raza Sectorului 1;

          Întocmirea dispoziţiilor de admitere, menţinere şi încetare a asistării victimelor violenţei în familie în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina”.

          Orientarea/acompanierea şi asigurarea accesului victimelor violenţei în familie la servicii medicale de specialitate şi consiliere juridică.

          Acordarea de servicii şi/sau prestaţii materiale şi/sau financiare victimelor violenţei în familie pentru depăşirea situaţiei de criză.

          Promovarea confidenţialităţii cazurilor de violenţă în familie aflate în atenţia serviciului;

          Elaborarea de proceduri specifice de lucru a cazurilor de violenţă în familie şi diseminează informaţiile tuturor actorilor sociali implicaţi

          Crearea unor reţele cu specialişti în domeniu şi construirea unei bază de date cu aceştia în vederea realizării unei mai uşoare colaborări;

          Monitorizarea cazurilor de violenţă în familie aflate în atenţia biroului;

          Desfăşurarea de  campanii de informare în comunitate privind problemática violenţei în familie;

          Întocmirea de rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu;

          Promovarea şi pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

          Monitorizarea cazurilor aflate in atentia serviciului;

          Fundamenteaza proiectele de dispozitii ale directorului general precum si proiectele hotararilor pe care dgaspc sector 1 le supune spre aprobare consiliului local sector 1, in domeniul sau de activitate;

          Întocmirea proiectelor de dispozitii ale directorului general si proiectele de hotarari promovate de dgaspc sector 1 in consiliul local, in domeniul sau de activitate.

          Propune consiliului local stabilirea unor măsuri necesare înlăturării situaţiilor de criză imediată;

          Identificarea de resurse financiare suplimentare pentru realizarea obiectivelor serviciului.

 

BIROUL PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢIA PĂRĂSIRII COPILULUI ÎN MATERNITĂŢI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directă a Şefului Serviciului Prevenire a Separarii Copilului de Familie), îndeplineste urmatoarele atributii principale :

          Depistarea, evaluarea şi monitorizarea  familiilor aflate în situaţie de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali ( maternităţi, spitale pentru copii cu secţii de pediatrie);

          Evaluarea psihosocială a beneficiarilor -  femei gravide cu risc de abandon;

          Orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obţinerea drepturilor legale;

          Consilierea psihologică şi socială  a familiei în risc de abandon sau de separare a copiilor,

          Stabileste  o masura  de plasament  in regim de urgenta pentru copii parasiti in maternitate;

          Mediază între femeia gravida aflată în situatie de criză, cu risc de parasire al copilului şi serviciile medicale de specialitate/ asigurarea accesului la consultaţiile pre-/post- natale;

          Are responsabilitatea de a întocmi procesul verbal de constatare a părăsirii copilului împreună cu reprezentantul poliţiei şi al maternităţii;

          Are responsabilitatea de a obţine dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui copilului în conformitate cu Legea 119/1996 şi de a face declaraţia de înregistrare a naşterii la  Serviciul de Stare Civilă;

          Are responsabilitatea de a identifica / interveni în obţinerea actelor de identitate ale copiilor care în mod ilegal au fost lipsiţi de elementele constitutive ale identităţii lor;

          Are responsabilitatea de a dezvolta programe de prevenire abandonului intraspitalicesc al nou-nascutului si de a oferi consiliere psihologica mamelor cu risc de abandon;

          Colaborează cu centrele maternale pentru prevenirea separarii noului nascut de mama;

          Colaborează cu serviciile  proprii dgaspc s1 în rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară;

          Orientează / acompaniază şi mediază pentru consiliere juridică şi medicală;

          Implicarea/colaborarea în programe comune cu ong-urile partenere ale dgaspc s1 privind oferirea de servicii  de dezvoltare a abilităţilor parentale;

          Acordarea de suport material şi/sau financiar pentru depăşirea situaţiilor de criză şi prevenirea situatiilor de parasire a copilului;

          Identificarea de resurse financiare suplimentare pentru realizarea următoarelor obiective:

          Prevenirea separarii copilului de familia sa,

          Asigurarea de suport material femeii gravide cu risc de separare fata de nou nascut;

          Are responsabilitatea de a informa părinţii în legătură cu drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităţii de acordare a drepturilor de asistenţă socială şi de asigurări sociale;

          Respecta smo privind managementul de caz;         

          Respecta si promoveaza smo omologate privind serviciile sociale pentru parinti si copii;

          Respecta si promoveaza prevederile cartei onu privind drepturile omului si drepturile  copilului;

          Intocmeste rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu;

          Promoveaza pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

          Monitorizeaza cazurile aflate in atentia serviciului;

          Fundamenteaza proiectele de dispozitii ale directorului general precum si proiectele hotararilor pe care dgaspc sector 1 le supune spre aprobare consiliului local sector 1, in domeniul sau de activitate;

          Intocmeste proiectele de dispozitii ale directorului general si proiectele de hotarari promovate de dgaspc sector 1 in consiliul local, in domeniul sau de activitate.

 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare