Skip Navigation Links 
 
 
Serviciul Prevenire A Separării Copilului de Familie

Contact:

     Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion H;


     Tel. 021.223.41.95 sau  021.223.41.94 int.125;București, 03.08.2021

Sesiunea de înscriere a copiilor la centrele de zi tip creșă pentru anul școlar 2021 - 2022 începe astăzi 03.08.2021 la ora 08:00 și se va încheia pe data de 14.08.2021 la ora 23:59.

Link aplicație înscriere a copiilor la centrele de zi tip creșă pentru anul școlar 2021


București, 21.07.2021


Anunț privind sesiunea de înscrierea a copiilor la centrele de zi tip creșă ai căror părinţi achită contribuţia lunară de hrană

pentru anul școlar 2021-2022

             

         În perioada 02.08.2021- 13.08.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 desfășoară sesiunea de înscriere a copiilor din Sectorul1 la centrele de zi tip creșă ai căror părinţi achită contribuţia lunară de hrană pentru anul școlar 2021-2022.

Lista centrelor de zi din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1 și locurile disponibile:

·        Centrul de zi ”Vrancei” str. Vrancea, nr. 9, Sector 1, Bucureşti, telefon: 021/667.57.64;

- 90 locuri disponibile.

·        Centrul de zi ”Sf. Andrei” str. Cosmeşti, nr.15, Sector 1, Bucureşti, telefon: 021/220.40.66.;

-  57 locuri disponibile- pentru copii din Sectorul 1;

-  22 locuri diponibile- pentru copii din Sectorul 6 (conform convenției de colaborare cu DGASPC Sector 6).

·        Centrul de zi ”Jiului” - str. Pajurei, nr. 2C, Sector 1, Bucureşti, telefon: 021/667.45.85;

- 140 locuri disponibile.

·     Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată Rodacie- Bd. Mareşal Al. Averescu, nr. 17, Sector 1, Bucureşti, telefon: 021/222.11.31.;

 -  24 locuri disponibile.

·     Centrul de zi ”Sf. Nicolae”- str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 74,Sector 1, București, telefon: 021/233.04.66.

-       65 locuri diponibile.

 IMPORTANT!

Înscrierile încep în data de 02.08.2021 ora 08:00, odată cu deschiderea aplicației on-line pentru înscriere a copiilor la centrele de zi tip creșă și se va încheia în data de 13.08.2021 ora 23:59.

Părinții/reprezentanții legali ai copilului vor depune documente necesare înscrierii copilului, exclusiv prin aplicația on-line, disponibilă pe site-ul instituției, www.dgaspc-sectorul1.ro. Aplicația va fi funcțională începând cu data de 02.08.2021.

* Cererile de înscriere la centrele de zi tip creșă transmise pe e-mail sau depuse la sediile creșelor /sau la sediul DGASPC Sector 1, NU vor fi luate în considerare !

Perioada de depunere a cererilor:

 02 August 2021- 13 August 2021

 Perioada de analiză a cererilor de înscriere, afișarea rezultatelor, depuneri contestații, soluționare contestații:

           16 August 2021-27 August 2021

          Cererile soluționate favorabil (acordurile) pentru frecventarea centrelor de zi  tip creșă aferente sesiunii de înscriere din perioada 02.08.2021-13.08.2021 vor fi cu începere exclusivă din luna septembrie 2021.

            În situația în care ulterior începerii anului școlar se vor elibera locuri la centrele de zi tip creșă, acestea vor fi repartizate conform listei de așteptare.

După soluționarea cererilor din lista de aștepare dacă vor exista locuri disponibile în cadrul centrelor de zi tip creșă, se va organiza o altă sesiune de înscriere.

Documentele necesare înscrierii la centrele de zi de tip creșă

Documentele necesare înscrierii la centrele de zi de tip creșă, vor fi încărcate în aplicația online exclusiv în format JPG (documentele conținând o singură pagină) și PDF (documentele conținând una sau mai multe pagini):

  • certificatului de  naștere al copilului/ copiilor pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă;
  • cărțile de identitate ale părinților (mamă, tată)/ reprezentanților legali;
  • certificatul de căsătorie al părinților/ reprezentanților legali- după caz;  decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;
  • hotărârea/sentință de divorț sau de încredințare a copilului / convenție notarială sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate – declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului –dacă este cazul;
  • certificatul de deces al unuia dintre părinți – dacă este cazul;
  • hotărâre/ sentință de plasament sau sentință de încredințare în vederea adopției – dacă este cazul;
  • certificate de naștere pentru ceilalți frați ai copilului care frecventează același centru de zi de tip creșă – dacă este cazul;
  • certificate de naștere pentru ceilalți copii aflați în întreținere care frecventează învățământul preșcolar, scolar – inclusiv până la finalizarea clasei a IV-a și dovadă: adeverințe eliberate de unitățile de învățământ sau carnet de elev, sau, în situații excepționale, pentru copiii înscriși în unități preșcolare/ primare în anul școlar 2021-2022 pentru care nu s-a putut obține adeverință, părinții vor încărca declarații pe proprie răspundere care vor conține în mod obligatoriu denumirea unității de învățământ la care este înscris copilul – după caz;
  • adeverință eliberată de către unitatea de învățământ pentru părintele/părinții care urmează o formă de învățământ de zi- dacă este cazul;
  •  hotărâre privind încadrarea într-un grad de handicap și certificatul de încadrare într-un grad de handicap pentru copil/ frate/ soră/ părinte cu dizabilități - dacă este cazul;

Beneficiarii centrelor de zi de tip creșă:

-     copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 3 ani ai căror părinți/reprezentanți legali au domiciliul legal pe raza Sectorului 1 sau viză de reședință stabilită pe raza Sectorului 1.

-      copilul antepreșcolar înscris într-unul din centrele de zi de tip creșă din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 care împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, poate frecventa programul centrului respectiv pâna la finalizarea anului școlar fără a depăși vârsta de 4 ani

         Cererile depuse de părinți/reprezentanți legali ai copilului pentru înscrierea în centrele de zi aflate în administrarea DGASPC Sector 1 vor conține o singură opțiune de înscriere. Cererile pentru înscriere, depuse ulterior de către aceiași părinți/reprezentanți legali ai copilului, pentru un alt centru de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1, le anulează pe cele depuse anterior. Astfel, se va lua în considerare ultima cerere depusă. Părinții/reprezentanții legali ai copilului, vor fi informați în scris cu privire la acest aspect.

Părinții/reprezentanții legali ai copilului care depun cereri de înscriere a copiilor la centrele de zi de zi tip creșă în afara sesiunii de înscriere vor fi informați în scris cu privire la faptul că cererile respective nu pot fi soluționate favorabil (anulate) și li se va comunica faptul că trebuie să se prezinte exclusiv în sesiunea de înscriere.

* Persoanele care întâmpină dificultăți în încărcarea documentelor pe platforma online a documentelor necesare înscrierii copiilor la un centru de zi de tip creșă, se pot prezenta la Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie, din Bulevardul Mareșal Averescu, nr.17, pavilion H, telefon: 021.223.41.95 din cadrul DGASPC Sector 1 pentru a primi asistență în acest sens.

Criterii de admitere centrele de zi aflate în administrarea DGASPC sector 1:

Părinții/reprezentanții legali ai copiilor cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 pot depune cerere de înscriere în Centrele de zi aflate în administrarea DGASPC Sector 1. Părinții/ reprezentanții legali care au viză de reședință pe raza sectorului 1, sunt admiși la un centru de zi de tip creșă, în ordinea punctajului obținut și în ordinea depunerii cererilor doar în limita locurilor ramase disponibile în urma repartizărilor la centrele de zi de tip creșă a copiilor ai căror părinți au domiciul stabil pe raza sectorului 1. Criteriul proximității creșei față de locuință sau de locul de muncă nu stă la baza analizării cererilor.

Constituie criteriu de prioritate la înscriere:

Copiii aflați în risc de separare de familie (cazurile sociale) evaluate de către personalul de specialitate din cadrul Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie.

Criterii de departajare și documente necesare înscrierii:

-         5 puncte pentru fiecare părinte/ reprezentant legal cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1xerocopii ale cărților de identitate, xerocopie a certificatului de căsătorie (după caz); xerocopia certificatului de naștere a copilului;

-          5 puncte suplimentare pentru părintele unic susținător cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 -  xerocopie după sentința de divorț definitivă și irevocabilă, xerocopie după certificatul de deces sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate - declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că celălat părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului;

-         5 puncte pentru copiii care au frați înscriși și frecventează același centru de zi xerocopii ale certificatelor de naștere ale fraților;

-         5 puncte pentru părintele/ părinții care urmează o formă de învățământ de zi,– adeverință eliberată de către unitatea de învățământ, în original;

-       2 puncte pentru fiecare alt copil minor aflat în întreținere (preșcolar, școlar, până la finalizarea învățământului primar, inclusiv clasa a IV-a) xerocopii ale certificatelor de naștere, adeverințe eliberate de către unitățile de învățământ/ copie carnet de elev;

-           2 puncte pentru fiecare copil proveniți din gemeni/ triplețixerocopii ale certificatelor de naștere ale copiilor;

-           5 puncte pentru copil/ frate/ soră/ părinte cu dizabilități (încadrat în grad de handicap) – xerocopii ale actelor de identitate, xerocopie a hotărârii privind încadrarea într-un grad de handicap și xerocopie a certificatului de încadrare într-un grad handicap

În cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Părintele/reprezentantul legal care se află în creștere copil are obligația ca în termen de 3 luni de zile de la intrarea copilului în colectivitate, să își reia activitatea profesională. După expirarea termenului de 3 luni dacă părintele/reprezentantul legal nu prezintă dovada reluării activității profesionale locul obținut la centrul de zi de tip creșă se va vacanta. Mamele care sunt însărcinate sau se află în concediu prenatal/concediu pentru creștere și îngrijirea altui copil față de cel pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă fac excepție de la această regulă.

     Locurile disponibile vor fi repartizate în funcție de punctajele obținute, în ordine descrescătoare (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic).

         În situația cererilor cu punctaje egale se va lua în considerare ziua și ora înregistrărilor pe platforma on-line.

 Analiza dosarelor și distribuirea locurilor disponibile:

 Perioada de analiză a dosarelor se va realiza în următoarele maxim 10 zile lucrătoare ale lunii august 2021, respectiv luna iulie pentru anii viitori.

Cererile vor fi analizate de către o comisie constituită la nivelul Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie – DGASPC Sector 1.

Dosarele care vor conține documente incomplete sau conțin date eronate nu vor fi luate în considerare.

În situația în care, după analizarea cererilor depuse în sesiunea de înscriere din luna august a anului curent, respectiv luna iulie a anilor școlari următori, se constată faptul că rămân locuri disponibile la unele Centre de zi de tip creșă, părinții/ reprezentanții legali ai căror copii nu au primit loc la centrul de zi pentru care au optat inițial vor fi contactați telefonic și în scris, prin poșta electronică, cu privire la faptul că au posibilitatea de a opta și a înscrie copilul pe locurile rămase disponibile în aceste centre.

Cererile nesoluționate se vor comasa într-o ”LISTĂ DE AȘTEPTARE” și se vor departaja în funcție de punctajul obținut în sesiunea de înscriere.

Rezultatul va fi comunicat ulterior, în scris, părinților.

În situația în care, pe parcursul anului școlar, se identifică locuri libere, cererile aflate în lista de așteptare vor fi soluționate, în limita locurilor disponibile comunicate de fiecare centru de zi.

Nu vor fi soluționate favorabil următoarele cereri:

-     cererile părinților ai căror copii beneficiază de un loc la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1 și depun ulterior, în alte sesiuni, cereri pentru același copil în vederea admiterii la un alt centru de zi;

-       cererile părinților care solicită transferul copiilor înscriși la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1, către alt centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1.

În situația în care părinții vor depune cereri care se încadrează în cele două situații menționate anterior, aceștia vor fi informați în scris cu privire la faptul că aceste cereri nu vor fi soluționate favorabil.

 Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor:

 Data afișării rezultatelor sesiunilor de înscriere pe site-ul DGASPC Sector 1, va fi prima zi lucrătoare consecutivă ultimei zile de analiză a dosarelor.

Contestațiile privind admiterea copiilor la centrele de zi de tip creșă se pot depune în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, prin poșta electronică la adresa de e-mail cresa@dgaspc-sector1.ro, urmând a fi analizate, de către o comisie de analiză și soluționare a contestațiilor înființată prin Dispoziție a Directorului General al DGASPC Sector 1.

Termenul de soluționare a contestațiilor este de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestației. Rezultatul contestației va fi comunicat, în scris, părintelui/reprezentantului legal al copilului.

 Cererile nesoluționate:

 Părinții/reprezentanții legali cărora nu li s-a atribuit un loc la centrele de zi în sesiunea din august 2021, respectiv iulie începând cu anul 2022, ramân pe lista de așteptare, până la data de 30 iunie a următorului an calendaristic.

Cererile de înscriere aflate pe lista de așteptare cărora nu le-a fost atribuit un loc la un centru de zi de tip creșă  pentru anul școlar în curs vor fi anulate după data de 30 iunie a următorului an calendaristic.

Cererile părinților cu domiciliul stabilit pe raza Sectorului 1/cu viză de reședință stabilită pe raza Sectorului 1, aflate pe lista de așteptare și depuse anterior datei de 23.12.2020 pentru care nu a fost identificat un loc disponibil la un centru de zi de tip creșă până la data de 31.07.2021 se vor anula și părinții pot participa la sesiunea de înscriere pentru anul școlar 2021 - 2022, care va avea loc în primele 10 zile lucrătoare ale lunii august.

Părinții/ reprezentanții legali  ai copilului ale căror cereri de înscriere se află pe lista de așteptare și NU au fost soluționate favorabil în cursul anului școlar 2021 – 2022, vor depune o noua cerere de înscriere în sesiunea de înscrieri aferentă anului școlar septembrie 2022 – iulie 2023.