Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
 

Legislaţie. Protecţia copilului

Legi

 

- Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei (DOC)

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ()

- Legea nr. 25/2012  privind modificarea şi complectarea legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei in familie (DOC)

- Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate (DOC)

- Legea nr.119/ 1996 privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (DOC)

- Legea nr.277/2010 Republicată privind alocația pentru susținerea familiei (DOC)

- Lege nr. 466/2004,privind statutul asistentului social în România, actualizată (DOC)

- Legea nr.61/1993  Republicată privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificări şi completări (DOC)

 

  Hotărâri

  - HGR nr.38/2010  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

  - HGR nr.52/2011  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copilului.

  - HGR nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr.61/1993privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii.

  - HGR nr. 49/2011 pentru aprobarea metodologiei cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea îm situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum şi copii români migranţi, victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state (DOC)

- HGR nr. 691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea (DOC)

- HGR nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic,sportiv, publicitar şi de modeling (DOC)

- HGR nr. 15/2016  privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă (DOC)

- HGR nr. 626/2016 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă aprobate prin H.G. 15/2016 (DOC)

- HGR nr. 1252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară (DOC)

- HGR nr. 1103/2014, pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sauz părăsiţi în unităţi sanitare (DOC)

- HGR nr. 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă (DOC)

- HGR nr. 579/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei (DOC)

- HGR nr. 679/2003 privind condiţiile de obtinere a atestatului, procedurilor de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist (DOC)

- HGR nr 677/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum şipentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii (doc)

- H.C.L. Sector 1 nr. 20/2005, pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanlor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţi de intervenţie (DOC)

- H.C.L. Sector 1 nr. 35/2016 privind aprobarea procedurii pentru aprobarea tichetelor sociale pentru grădiniţe în vederea stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate (DOC)

- H.C.L. Sector 1 nr. 147/2016 privind modificarea şi completarea H.C.L. 35/2016 privind aprobarea procedurii pentru aprobarea tichetelor sociale pentru grădiniţe în vederea stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate (DOC)

- H.C.L. Sector 1 nr. 245/2017 pentru aprobarea metodologiei privind acordarea gratuităţii pentru plata contribuţiei pentru serviciile de tip creşe acordate pentru familiile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu al 3-lea copil şi pentru aprobarea metodologiei privind acordarea gratuităţii pentru plata contribuţiei în grădiniţă pentru toate familiile cu domicilul în sectorul 1, începând cu al 3-lea copil. (DOC)

 

    Ordine

 

- OUG 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români (DOC)

- Anexa 1 şi Anexa 2 la ordinul secretarului de stat al ANPCA nr. 101/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi ghidul metodologic de implementare a acestor standarde (DOC, DOC)

- OUG NR.111/201 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copilului(DOC)

- Ordinul nr. 288/2006 al ANPCA pentruz aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului (DOC)

- Ordinul nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de caliatate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială*(DOC)

- Ordinul nr. 286/2003 al secretarului de stat al ANPCA privind întocmirea planului de servicii şi a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie (DOC)

- Ordinul 1733/2015 al MMFPSPV privind aprobarea procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei de plasament din 19.08.2015 (DOC)

- Ordin nr. 89/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat (DOC)

- Ordin nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi (DOC)

- Ordin nr. 25/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi (DOC)

- Ordinul nr. 24/2004 privind standardele minime obligatorii privind centrele de zi (DOC)

- Ordin nr. 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial (DOC)

-

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare