Skip Navigation Links 
 

Legislaţie. Protecţie socială adulţi

Legi Hotărâri


 • HGR nr. 38/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare (DOC);
 • HGR nr. 52/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare (DOC);
 •  HGR nr.797/2017  pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 • HGR nr. 430/2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (DOC);
 • HGR nr.548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurilor de atestare şi statutul asistentului personal profesionist (DOC);

 • HGR nr. 927/2016 pentru modificarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobata prin HGR nr. 430/2008 (DOC);
 • HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale (DOC);
 • HGR nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale (DOC);
 • HGR nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor a prevederilor legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin HGR 118/2004, şi a HGR 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale (DOC);
 • HGR nr. 577/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii (DOC);
 • HGR nr. 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58. alin (4) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (DOC);
 • HGR nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin HGR nr. 268/2007 (DOC);
 • HGR nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58, alin. (4) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (DOC);


Ordonanţe


 • OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare (DOC);
 • OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiarii de asistenţo socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (DOC).

 

Ordine

 • Ordin nr. 2298/2012 privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap (DOC);
 • Ordin nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau susţinătorii acestora şi aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau susţinătorii acestora (DOC);
 • Ordin nr. 67/2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (DOC)
 • Ordin nr. 628/2017 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap  asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau susţinătorii acestora şi aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau susţinătorii acestora (DOC)
 • Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale (DOC)
 • Ordinul nr. 2272/2013 pentru aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele alte art. 77 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (DOC)
 • Ordinul ANPH nr. 517/2009 privind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, in baza art. 27 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (DOC)

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare