Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Erată la anunțul privind organizarea a examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din 01.11.2023

Bucureşti, 06 noiembrie 2023

Se rectifică eroarea materială din anunțul privind organizarea a examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Bibliografia și tematica propusă de conductăroii compartimentelor, aprobată de conductărul instituției – Serviciul Rezidențial Adulți și va avea următorul conținut:

Serviciul Rezidențial Adulți:

  •         Constituția României, republicată, cu tematica: Capitolul II – Drepturile și fundamentale;
  •       Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Secțiunea a IV-a Libertatea de circulație, dreptul la libera alegere a domiciliului și accesul în locurile publice;
  •    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, cu tematica:Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
  •     Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;
  •     Hotararea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Anexa 1- REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
  •       Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul III – Sistemul de servicii sociale (art. 27-52);
  •     Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificări și completări, republicată, cu tematica: modificări Legea nr. 19/2018;
  •    Legea nr. 448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Capitolul III: Servicii și prestații sociale: Secțiunea 1: Servicii sociale, Secțiunea 4: Centre pentru persoanele adulte cu handicap, Secțiunea 5: Prestații sociale pentru persoanele cu handicap, Art. 58 alin. (6);
  •    Ordin nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specific minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități, cu tematica: Modulul II – Etapele managementului de caz (standardele 1 – 7);
  •     Ordin nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specific minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, cu tematica: Anexa 1 Standarde specific minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilități și rehabilitate pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru pentru viață independent pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și asistență pentru  persoane adulte cu dizabilități – Modulul II – Accesarea serviciului social  (Standarde 1-4).
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare