Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24.05.2023 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală:muncitor necalificat, îngrijitor.

Bucureşti, 24 mai 2023

În conformitate cu prevederile art. 38 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 24.05.2023 ora 1530, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei practice, după cum urmează:
Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Punctaj obținut proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1.

25817

MUNCITOR NECALIFICAT – Serv. Administrativ

75

ADMIS

2.

28865

ÎNGRIJITOR - Biroului Administrativ (Nazarcea Grup)

35

RESPINS

3.

29126

ÎNGRIJITOR - Biroului Administrativ (Nazarcea Grup)

85

ADMIS

 

NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei practice, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte. Promovarea probei practice este obligatorie pentru susţinerea interviului.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 29.05.2023, ora 1300 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Pavilionul G (mansardă).

§  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei practice pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

       Președinte,   Florin Vasile Giosan                                                                                             

                                                                               Secretar,   Anca Oana Duță

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare