Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
ANUNȚUL privind organizarea examenului de promovare în grad/treaptă profesională superioară pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală

Bucureşti, 25 noiembrie 2021


ANUNȚ

 

 În conformitate cu prevederile art. 41 indice 1 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări și completări, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 publică Anunțul privind organizarea examenului de promovare în grad/treaptă profesională superioară pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală, după cum urmează:

DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI:

 14 decembrie 2021 ora 10:00, pentru proba scrisă care se va susține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17;

 
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU EXAMEN:
 •  pentru posturile de psiholog, logoped, kinetoterapeut, educator S și educator M din cadrul Direcției Protecția Copilului:
 1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificări și completări ulterioare:        
         -   Cap. 2 Drepturi și libertăți civile;

        -   Cap. 7 Instituții și servicii cu atribuții în protecția copilului;

        -   Cap.11 Reguli speciale de procedură;

     2. Hotărârea Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi   funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificări și completări ulterioare, Anexa 1.
 •  pentru posturile de psiholog, kinetoterapeut, educator S, educator M și instructor educație din cadrul Direcției Persoană și Familie, postul de psiholog din cadrul CSS Sf. Nicolae (desfășurare activitate servicii destinate adulților) și asistent social:
 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
 2. Hotărârea Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificări și completări ulterioare, Anexa 1
 •  pentru postul de inspector de specialitate din cadrul Nazarcea Grup:
 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modifricări și completări ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificări și completări ulterioare.
 •  pentru posturile de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Prevenire, Protecție și PSI:
 1. Legea nr. 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificări și completări ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificări și completări ulterioare;
 3. Legea nr. 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 971/2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificări și completări ulterioare.
 •  pentru posturile de referent:
 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modifricări și completări ulterioare.
MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:

       Pentru participarea la examenul de promovare, candidații depun cerere, conform   formularului aprobat, în perioada 25.11.2021-07.12.2021.

Examenul constă în susținerea unei probe scrise.  

În cadrul examenului de promovare, pentru proba scrisă, fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

          Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

 În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

             
       Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.
        Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
        Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
        Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
        Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
Anexă la Dispoțiția 8344/ 25.11.2021
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare