Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
ANUNȚUL privind organizarea examenului de promovare pe o funcție cu nivel de studii superior pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală

Bucureşti, 25 noiembrie 2021

ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări și completări, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 publică anunțul privind organizarea examenului de promovare pe o funcție cu nivel de studii superior pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală, după cum urmează:

 DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI:

 14 DECEMBRIE 2021, ora 10:00, pentru proba scrisă, care se va susține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17;

 BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU EXAMEN:

 Bibliografia și tematica pentru susținerea examenului de promovare pe o funcție cu nivel de studii superior de inspector specialitate:

  • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
  • Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificări și completări ulterioare, Anexa 1

Bibliografia și tematica pentru susținerea examenului de promovare pe o funcție cu nivel de studii superior de asistent medical S:

  • Manual de medicină internă – autor Corneliu Borundel;
  • Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificări și completări ulterioare, Anexa 1

 

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:

 Pentru participarea la examenul de promovare, candidatul depune cerere, conform formularului aprobat, în perioada 25.11.2021-07.12.2021. (Model cerere promovare funcție superioară 2021)

Examenul constă în susținerea unei probe scrise din bibliografia afișată.

În cadrul examenului de promovare, fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei, maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

 La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia candidatului lista subiectelor stabilite.

          Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

 În cadrul examenului de promovare, fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.


          Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

         Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Anexa Nr.1 la Dispoțiția

nr. 8343/ 25.11.2021

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare