Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
Anunț privind organizarea a examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Bucureşti, 16 octombrie 2020

 Anunț

privind organizarea a examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 organizează în data de 17 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, proba scrisă, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul instituției.

 În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, prevăzute de art. 479 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puţin trei ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 16.10.2020 – 04.11.2020, de luni până joi în intervalul orar 900 - 1430, vineri în intervalul orar 0900 – 1300, și conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere (pus la dispoziție de către secretarul de concurs);
 • copie după carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.

 Examentul de promovare va consta în trei etape: selecția dosarelor, probă scrisă de verificare a cunoștințelor și interviu.

 Compartimentele în cadrul cărora se organizează examenul și Bibliografia:

 

Biroul Resurse Umane Asistenți Personali, Asistenți Maternali Profesioniști:

 • Constituția României, republicată,
 • Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificări și completări, Titlul II-Contractul individual de muncă, Capitolele I, II, III, IV, V –Secțiunea1, VI, Titlul III;
 • Hotărârea Guvernului nr. 905/2007 privind registrul general de evidență a salariațiilor, art. 1 – 4.

 Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști:

 • Constituția României, republicată,
 • Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări.

 Serviciul Violență asupra Copilului:

 • Constituția României, republicată,
 • Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;
 • Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie și Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități:

 • Constituția României, republicată,
 • Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări.

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare:

 • Constituția României, republicată,
 • Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2298/2012, privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap;
 • Legea nr. 292/2011 asistenție sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, Anexa II.

 Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav:

 • Constituția României, republicată,
 • Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal – Anexa I, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 Serviciul Rezidențial Adulți:

 • Constituția României, republicată,
 • Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal – Anexa I, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificări și completări;
 • Legea nr. 448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora;
 • Ordin nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specific minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități;
 • Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specific minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

 Serviciul Contabilitate Buget și Serviciul Financiar Salarizare:

 • Constituția României, republicată,
 • Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificări şi completări.

 

Anexă la

Dispoziția nr.

9651/15.10.2020

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare