Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare într-o funcție cu nivel de studii superior pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală

Bucureşti, 29 august 2018

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare într-o funcție cu nivel  de studii superior pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală

 

             

            Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 publică la data de 29 iulie 2018 ANUNŢUL privind organizarea examenului de promovare într-o funcție cu nivel de studii superior, după cum urmează:

 

DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI:

 

14 septembrie 2018, ora 10:00-proba scrisă la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17.

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU EXAMEN:

 

Bibliografia pentru susținerea examenului de promovare:

pentru Centrul de Zi Alternativa:

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Educație pentru integrare socială-Manualul educatorului-CRIPS 2015;

 

pentru Centrul de Zi Adulți/Tineri TSA:

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

Tematică:

Modulul II Evaluare și planificare: Standard 1, Evaluare; Standard 2 Planificarea activității;

Modulul III Activități derulate: Standard 1 Integrare/reintegrare socială; Standard 2 Recuperare/reabilitare funcțională;

Educație pentru integrare socială-Manualul educatorului-CRIPS 2015

Tematică:

Dezvoltarea deprinderilor de viață independente;

Participarea în comunitate.

 

 

 

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:

 

Pentru participarea la examenul de promovare, candidatul depune cerere, conform formularului aprobat, în perioada 29.08.2018-10.09.2018, inclusiv.

 

Examenul constă în susținerea unei probe scrise.  

 

În cadrul examenului de promovare, pentru proba scrisă, fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

 

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia candidatului lista subiectelor stabilite.

         Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

        

Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

 

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

                 

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

        

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

        

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

        

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

        

Comisia de soluţionare a contestaţiei va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUȚ IOAN FLEACĂ

 

 

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane

Silvia Cristina Gaju

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare