Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

Bucureşti, 09 august 2018Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante/vacante temporar în cadrul Serviciului Familial, Adopții și Postadopții, după cum urmează:


 


consilier clasa I grad profesional superior cu atribuții de asistent social-temporar vacant-1 post;


consilier clasa I grad profesional superior cu atribuții de asistent social-1 post;


consilier clasa I grad profesional asistent cu atribuții de asistent social-1 post.


 


 


Condiţiile de desfăşurare a concursului:


 


publicare anunţ: 9 august 2018;


perioada de depunere dosare: 9-28 august 2018, inclusiv, între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1200;


probe:


proba scrisă-11 septembrie 2018 , începând cu ora 10:00;


interviul: data susţinerii se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la prima probă; 


          probele se susţin la sediul din Bucureşti, Sector 1, Bdul Mareşal Al. Averescu nr. 17.


 


Condiţii de ocupare:


 


îndeplinirea condițiilor generale de ocupare a unei funcții publice reglementate de art. 54 din Legea nr. 188/1999:


Candidatul:


a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;


          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;


          c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;


          d) are capacitate deplină de exerciţiu;


          e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;


          f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;


          g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;


          h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;


           i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;


           j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


 


Condiții specifice:


 


Consilier clasa I grad profesional superior:


 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială;

 • vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 7 ani;

  Consilier clasa I grad profesional asistent:


 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistență socială;

 • vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 1 an.

   

  Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, în intervalul 9-28 august 2018, inclusiv, între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1200 , la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, şi cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:

  a) formularul de înscriere- se pune la dispoziţie candidaţilor de către instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric;

            b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; modelul adeverinței este pus la dispoziție de instituția publică organizatoare a concursului;

            f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

            g) cazierul judiciar;

            h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

            Modelul adeverinței prevăzute la lit. e) este pus la dispoziție de instituția publică organizatoare a concursului, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului.

  Adeverinţele eliberate de angajator care au un alt format decât cel pus la dispoziție, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

  Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurse.umane@dgaspc-sectorul1.ro.

  Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

   

  Probele stabilite pentru concurs:

   

  selecţia dosarelor ;

  proba scrisă ;

  interviul.

   

  Bibliografia şi tematica:

   


 • Constituția României, republicată;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și  completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modifocările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale;

 • Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament.

   

   

  Detalii suplimentare privind anunţul, inclusiv bibliografia de concurs pot fi obţinute la sediul instituţiei din București, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, tel: 021.222.37.67-secretariatul comisiei de concurs, şi pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro .

   

    

  DIRECTOR GENERAL,

   

  DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

   

   

  Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

  Silvia Cristina Gaju

 • Model adeverinta
 • Formular înscriere
 • Fișă de post consilier asistent vacant
 • Fișă de post consilier superior vacant
 • Fișă de post consilier superior vacant temporar
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare