Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
ANUNŢ cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituției semestrul I 2018

Bucureşti, 27 decembrie 2017

 

ANUNŢ

 

cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituției

semestrul I 2018

 

 

Având în vedere

Referatul înregistrat sub nr. 1310/13.12.2017, întocmit de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane, privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici, în primul semestru al anului 2018;

Informarea înregistrată sub nr. 39096/13.12.2017, transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior;

Luând în considerare prevederile

         Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificări şi completări;

         Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

         Legii nr. 153/2017-Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări și completări,

        

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

 

organizează examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei, în următoarele condiţii:

 

         promovarea se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public care a promovat examenul, la gradul profesional imediat superior celui deţinut, drepturile salariale urmând a fi stabilite pentru o funcţie similară în plată.

 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

        

 

Examenul constă în 3 etape succesive:

 • selecţia dosarelor

 • proba scrisă

 • interviul

          

  Selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

           Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

           Data probei scrise: 25 ianuarie 2018 ,începând cu ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

           Data probei interviu: data şi ora susţinerii se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă a examenului, dar numai târziu de 5 zile lucrătoare de la afișare.

          

   

  CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

            

  Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

           a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

           b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

           c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

   

  Dosarul de examen se depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv în intervalul 27.12.2017-15.01.2018, inclusiv, la persoana desemnată secretar al comisiei de examen şi va conţine:

           a) copie de pe carnetul de muncă şi adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

            b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor  profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;

            c) formularul de înscriere la examen, pus la dispoziţie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

   

   

COMPARTIMENTELE ÎN CARE SE VA ORGANIZA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

Compartiment

Nume, prenume funcționar public

Grad profesional obținut ca urmare a promovării

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

Duță Anca Oana

superior

Biroul Resurse Umane Asistenți Personali, Asistenți Maternali Profesioniști

Mușat Mihaela 

superior

Serviciul Achiziții Publice, Avizare Contracte

Pârvan Elena Carmen

principal

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

Andronachi Pompiliu

principal

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

Crîșmaru Mariana

superior

 

Barbu Florentina

superior

Serviciul Prestații Persoane cu Handicap

Dinu Roxana Maria

superior

Serviciul Prevenire

Udrescu Carmen

superior

Colang Nicolae

superior

Biroul Relații Interetnice

Ene Gabriela

superior

Serviciul Financiar, Salarizare

Tugearu  Claudia Bianca

superior

Serviciul Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP

Constantin Cornelia Sabina

principal

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială

Pieca Adina Maria

principal

Biroul Contabilitatea Patrimoniului 

Vladu Valentina

superior

Biroul Alocații

Boștină Anca Andreea

superior

 

 

BIBLIOGRAFIA STABILITĂ PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT

 

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări

   

  Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări

 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

   

  Serviciul Prevenire:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări și completări

   

  Serviciul Prestații Persoane cu Handicap:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări;

 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări

   

   

  Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări;

   

  Serviciul Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată

 • Ordinul nr. 400/2015 al secretarului general al Guvernului, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificări și completări

   

  Serviciul Financiar, Salarizare:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări

 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificări şi completări;

   

  Serviciul Achiziții Publice, Avizare Contracte:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

   

  Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane și Biroul Resurse Umane Asistenți Personali, Asistenți Maternali Profesioniști:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată (2) , cu modificări și completări

 • Legea nr. 7/2004 -Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificări și completări

 • Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificări și completări

 • Legea nr. 153/2017-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

 

Biroul Relații Interetnice:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată (2) , cu modificări și completări

 • Legea nr. 7/2004 -Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată

 • Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, cu modificări și completări

 

Biroul Alocații:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificări și completări

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificări și completări

 

Biroul Contabilitatea Patrimoniului:

 • Constituția României din 1991, republicată

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificări şi completări

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

 • Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificări și completări

 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

   

NOTĂ:

toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările, inclusiv forma republicată, în vigoare la momentul susţinerii examenului.

 

Informaţii suplimentare privind examenul de promovare în grad imediat superior se pot obţine de la Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane: doamna Ilina Magdalena-consilier şi doamna Silvia Cristina Gaju-șef serviciu

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

 

 

 

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gaju

 

 

 

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare