Inapoi la meniu


Evaluarea complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de handicap /orientării profesionale/ acordării  măsurii de protecţie


Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

a) cerere-tip de evaluare complexă DOC;

b) copie a documentului de identitate;

c) documente medicale:

§ referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;

§ scrisoare medicală-tip DOC de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare (SECPAHM);

§ copia biletelor de externare, dacă este cazul;

§ investigaţii paraclinice solicitate de SECPAHM;

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor/ copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor/ adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri;

f) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal DOC;

g) scală de evaluare autonomie ADL /index BARTHEL DOC

III. Documentele prevăzute la alin. (II) vor fi adunate într-un dosar care va sta la baza evaluării persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

IV. SECPAHM poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă.

DOCUMENTE MEDICALE SPECIFICE AFECŢIUNII:

 •  ADDISON DOC
 •  ALTE AFECȚIUNI DOC
 •  AMPUTAŢIE PRIMUL AN DOC
 •  AMPUTAȚIE DOC
 •  ARSURI DOC
 •  AUDITIV DOC
 •  AUTISM, DOWN DOC
 •  AVC DOC
 •  BOLI DEGENERATIVE DOC
 •  CARDIOLOGIE DOC
 •  CHRON DOC
 •  CIRCULATOR DOC
 •  DIABET COMPLICAȚII DOC
 •  DIABET TIP I DOC
 •  DIALIZA DOC
 •  EPILEPSIE DOC
 •  GUTA DOC
 •  HEMATOLOGIE DOC
 •  HEPATITE DOC
 •  HIV/SIDA DOC
 •  LUPUS DOC
 •  MINTAL (ALZHEIMER) DOC
 •  NEUROLOGIC DOC
 •  OCULAR DOC
 •  ONCOLOGIE DOC
 •  ORTOPEDIE DOC
 •  PARKINSON DOC
 •  POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ DOC
 •  PSIHIC DOC
 •  PSORIAZIS DOC
 •  RESPIRATOR DOC
 •  SCLEROZA MULTIPLĂ DOC
 •  SCLERODERMIA DOC
 •  SCOLIOZĂ DOC
 •  SPONDILITĂ ANCHILOZANTĂ DOC
 •  TALASEMIE DOC
 • SCALĂ DE INACAPACITATE BARTHEL DOC

*Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate, parafate, semnate de către medic și să aibă ștampila unității spitalicești emitente!

*Dacă examenul psihologic se realizează în cadrul unui Cabinet Psihologic Individual, este necesar ca acesta să conțină timbrul profesional emis în anul în curs, cu marca "COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA".

 Acte necesare depunere dosar pentru certificat de încadrare în grad de handicap în scopul pensionării în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

1.   dosar cu șină

2.    act de identitate - original şi copie xerox;

3.    în funcţie de statutul socio-profesional:

- adeverință de salariat - pentru salariaţi- în original;

sau

- decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie - pentru pensionari de invaliditate - în copie xerox;

sau

adeverință de la Administrația Finanțelor Publice - pentru cei care nu realizează venituri -în original;

4.    copie xerox carte de muncă;

5.  document medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, a stadiului afecțiunii, a prognosticului acestuia, precum şi a datei de debut a bolii - în original, însoţit de documente medicale vechi (extras din fişa de consultaţii cu data luării în evidenţă, examenul medical la angajare, etc.) care să confirme data debutului bolii;

6.  alte acte medicale ( bilete de ieșire din spital, analize medicale, copii fișe dispensarizare, etc ) - după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;

7. adeverință eliberată de Casa de Pensii, care să cuprindă calculul stagiului de cotizare.

 Acte necesare depunere dosar pentru certificat de orientare profesională a persoanelor adulte cu handicap :

1.  dosar cu șină;

2.  acte de identitate;

3.  certificat de încadrare în grad de handicap-copie xerox;

4.  ultima diplomă de studii-copie xerox;

5.  adeverință de salariat şi/sau de elev/student (dupa caz) - în original;

6.  adeverință de la administrația finanțelor publice - pentru cei care nu realizează venituri -în original;

7. decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie  pentru pensionari de invaliditate gradul 3  - în copie xerox;

8. scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul specialist cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi - după caz - data debutului bolii - în original;    

9. aviz pentru a desfasura activităţi profesionale -  eliberat de medicul  specialist în medicina muncii - în original;   

            Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

 
Administrare