Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA UNEI SESIUNI SUPLIMENTARE PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CENTRUL DE ZI TIP CREȘĂ „JIULUI”

Bucureşti, 21 februarie 2023

În perioada 01.03.2023 – 05.03.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 desfășoară o sesiune suplimentară de înscriere a copiilor din Sectorul 1 la centrele de zi tip creșă disponibile pentru anul școlar 2022-2023 :

-         Centrul de zi „Jiului” (str. Pajura, nr. 2C): 10 locuri disponibile

pentru începerea frecventării din data de 20.03.2023.

Atribuirea locurilor la centrele de zi va fi efectuată ținând cont de luna cu care părinții solicită frecventarea, punctajul cumulat și data și ora înregistrării cererii în aplicația online, fiind soluționate prioritar cererile pentru care părinții au solicitat începerea frecventării cu luna martie 2023, cererile pentru care s-a solicitat începerea frecventării într-o lună ulterioară vor fi soluționate în funcție de disponibilitatea locurilor în lunile respective (locurile nu pot fi rezervate). Acordurile pentru admiterea în centrul de zi vor fi emise cu dată de începere 20.03.2023 iar părinții vor avea la dispoziție termen până la data de 19.04.2023 inclusiv, pentru prezentarea la centrul de zi împreună cu copilul.

Locurile disponibile vor fi repartizate în funcție de punctajele obținute, în ordine descrescătoare (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic).

În situația cererilor cu punctaje egale se va lua în considerare ziua și ora înregistrărilor pe platforma on-line.

 

IMPORTANT!

Crearea conturilor pentru depunerea cererilor de înscriere se face exclusiv în perioada sesiunilor de înscriere, pe link-ul https://cresa.dgaspc-sectorul1.ro/ .

Părinții/reprezentanții legali ai copilului vor depune documente necesare înscrierii copilului, exclusiv prin aplicația online, disponibilă pe site-ul instituției, www.dgaspc-sectorul1.ro.

         Nu sunt acceptate cereri privind transferul copiilor admiși la unul dintre centrele de zi în urma sesiunii de înscriere sau redistribuire către un alt centru de zi!

*     Persoanele care întâmpină dificultăți pentru accesarea aplicației online, pot beneficia de asistență pentru înscrierea în aplicația online, la sediul Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie, din București, Sector 1, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 17, corp H, telefon: 021.223.41.95, în perioada sesiunii de înscriere, în timpul programului de lucru, respectiv, de miercuri 01.03.2023, până vineri 03.03.2023 între orele 08:00 – 16:00.

* Cererile de înscriere la centrele de zi tip creșă transmise pe e-mail sau depuse la sediile creșelor /sau la sediul DGASPC Sector 1, NU vor fi luate în considerare!

Analiza cererilor va fi realizată exclusiv pe baza documentelor încărcate în aplicația on-line și nu vor fi luate în considerare documente transmise prin intermediul altor canale de comunicare în perioada sesiunii de înscriere sau transemise ulterior perioadei de desfășurare a sesiunii de înscriere prin orice canal de comunicare.

ATENȚIE! Cererea încărcată pe platforma online nu poate fi modificată, în sensul că, după trimitere, nu se pot efectua completări cu date și/sau documente, nu se poate modifica centrul de zi pentru care s-a optat, nu se poate modifica data de începere selectată pentru frecvetarea centrului de zi. Analiza cererilor și acordarea punctajelor se face exclusiv pe baza documentelor încărcate în platforma online în perioada sesiunii de înscriere.

Situații particulare:

-         în situația în care se constată faptul că unele documente sunt neconforme sau nu fac parte din categoria documentelor regăsite în prezentul anunț, acestea nu vor fi punctate.

-         în situația în care se constată faptul că din documentele de identitate încărcate nu reiese domiciliul sau viza de reședință valabilă pe raza Sectorului 1 la momentul încărcării cererii, pentru cel puțin unul dintre părinți, cererea va fi invalidată.

-         în cazul în care este necesar să încărcați documente conținând mai multe pagini sau mai multe documente în cadrul unei secțiuni (exemplu: copii proveniți din gemeni/tripleți sau alți copii aflați în întreținere înscriși în ciclul preșcolar sau școlar primar - toate certificatele de naștere ale copiilor vor fi transmise printr-un singur document), acestea vor fi scanate împreună într-un singur document de tip .PDF care va fi încărcat în secțiunea aferentă.

Confirmarea înregistrării cererii în aplicația online este reprezentată de e-mail-ul generat automat, care conține numărul, data și ora înregistrării cererii și centrul de zi selectat pentru înscriere. În situația în care părinții nu primesc e-mailul de confirmare a înregistrării cererii, procesul de înregistrare trebuie reluat.

Părinții vor primi răspuns prin e-mail cu privire la rezultatul sesiunii de înscriere după afișarea pe site-ul instituției a listelor cuprinzând rezultatele finale.

Calendarul desfășurării sesiunii:

-         01.03.2023 ora 08:00 – 05.03.2023 ora 23:59 – depunerea cererilor de înscriere și a documentelor necesare în aplicația online; aplicația va fi disponibilă în intervalul precizat pe link-ul: https://cresa.dgaspc-sectorul1.ro/

-         06.03.2023 – analiza cererilor;

-         07.03.2023, după orele 14:00 – afișarea pe site-ul instituției a listei provizorii cuprinzând cererile validate în urma analizării acestora;

-         08.03.2023 – 09.03.2023 – depunere contestații cu privire rezultatele provizorii (contestațiile vor fi transmise pe e-mail cresa@dgaspc-sector1.ro);

-         10.03.2023 – analiza și soluționarea contestațiilor;

-         14.03.2023, după orele 14:00 – afișarea pe site-ul instituției a listei finale cuprinzând rezultatele sesiunii de înscriere;

*După data de 14.03.2023, părinții vor primi pe adresele de e-mail cu care s-au înregistrat în aplicație răspunsuri cu privire la atribuirea unui loc la centrul de zi solicitat, respectiv, rămânerea pe lista de așteptare.

Cererile aflate în prezent pe listele de așteptare: Părinții ale căror cereri se află pe listele de așteptare, pot solicita înscrierea copiilor la Centrul de zi „Jiului” prin încărcarea unei noi cereri și a documentelor aferente, în perioada sesiunii de înscriere  curente. În această situație, cererile depuse anterior pentru înscrierea la un alt centru de zi se anulează, fiind luată în considerare ultima cerere depusă, respectiv cea depusă pentru Centrul de zi „Jiului”.

În situația în care părinții optează pentru înscrierea copiilor la Centrul de zi „Jiului” și nu se vor încadra în numărul de locuri disponibile, cererile vor rămâne pe lista de așteptare pentru Centrul de zi pentru care au optat în sesiunea curentă.

 

Nu vor fi soluționate favorabil următoarele cereri:

-        cererile părinților ai căror copii beneficiază de un loc la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1 și depun ulterior, în alte sesiuni, cereri pentru același copil în vederea admiterii la un alt centru de zi;

-        cererile părinților care solicită transferul copiilor înscriși la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1, către alt centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1.

-    cererile depuse în sesiunea curentă, pentru care părinții solicită frecventarea centrului de zi începând cu un alt an școlar.

 

În situația în care părinții vor depune cereri care se încadrează în situațiile specificate anterior, aceștia vor fi informați în scris cu privire la faptul că aceste cereri nu vor fi soluționate favorabil.

Documente necesare:

Documentele pot fi încărcate în aplicația online în format .PDF (documente care conțin o pagină sau mai multe pagini) și format .JPG (documente care conțin exclusiv o singură pagină).

Atenție! Documentele care conțin mai multe pagini trebuie scanate într-un singur document și încărcate în rubrica aferentă (exemplu: în situația părinților care au viza de reședință stabilită pe raza Sectorului 1, atât fața, cât și spatele actului trebuie scanate într-un singur document și încărcat în rubrica „document identitate”).

a)    certificatul de  naștere al copilului/ copiilor pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă;

b)    cărțile de identitate ale părinților (mamă, tată)/ reprezentanților legali – părinții care dețin vize de reședință stabilite și valabile pe raza Sectorului 1, vor încărca un singur document (.PDF sau .JPG) care va conține atât fața, cât și spatele cărții de identitate;

c)     certificatul de căsătorie al părinților/ reprezentanților legali- după caz;

d)    decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;

e)     hotărâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului / convenție notarială sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate – declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului –dacă este cazul;

f)      certificatul de deces al unuia dintre părinți – dacă este cazul;

g)    hotărâre/ sentință de plasament sau sentință de încredințare în vederea adopției – dacă este cazul;

h)    certificate de naștere pentru ceilalți frați ai copilului care frecventează același centru de zi de tip creșă – dacă este cazul;

i)       certificate de naștere pentru ceilalți copii aflați în întreținere care frecventează învățământul preșcolar, scolar – inclusiv până la finalizarea clasei a IV-a și dovadă: adeverințe eliberate de unitățile de învățământ sau carnet de elev vizat la zi (vizat pentru anul școlar 2022-2023);

j)      adeverință eliberată de către unitatea de învățământ pentru părintele/părinții care urmează o formă de învățământ de zi- dacă este cazul;

k)    hotărâre privind încadrarea într-un grad de handicap și certificatul de încadrare într-un grad de handicap pentru copil/ frate/ soră/ părinte cu dizabilități - dacă este cazul;

Criterii de departajare și documente necesare înscrierii:

-         5 puncte pentru fiecare părinte/ reprezentant legal cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 – xerocopii ale cărților de identitate, xerocopie a certificatului de căsătorie (după caz); xerocopia certificatului de naștere a copilului; pentru vizele de reședință stabilite și valabile pe raza Sectorului 1, nu se acordă punctaj!

-         5 puncte suplimentare pentru părintele unic susținător cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 -  xerocopie după sentința de divorț definitivă și irevocabilă, xerocopie după certificatul de deces sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate - declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că celălat părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului;

-         5 puncte pentru copiii care au frați înscriși și frecventează același centru de zi – xerocopii ale certificatelor de naștere ale fraților;

-         5 puncte pentru părintele/ părinții care urmează o formă de învățământ de zi – adeverință eliberată de către unitatea de învățământ, în original;

-         2 puncte pentru fiecare alt copil minor aflat în întreținere (preșcolar, școlar, până la finalizarea învățământului primar, inclusiv clasa a IV-a) – xerocopii ale certificatelor de naștere, adeverințe eliberate de către unitățile de învățământ/ copie carnet de elev vizat în anul școlar curent; nu se acordă punctaj suplimentar pentru alți copii aflați în întreținere care nu se încadrează în categoriile specificate anterior;

-         2 puncte pentru fiecare copil proveniți din gemeni/ tripleți – xerocopii ale certificatelor de naștere ale copiilor;

-         5 puncte pentru copil/ frate/ soră/ părinte cu dizabilități (încadrat în grad de handicap) – xerocopii ale actelor de identitate, xerocopie a hotărârii privind încadrarea într-un grad de handicap și xerocopie a certificatului de încadrare într-un grad handicap;

În cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Părintele/reprezentantul legal care se află în creștere copil are obligația ca în termen de 3 luni de zile de la intrarea copilului în colectivitate, să își reia activitatea profesională. După expirarea termenului de 3 luni dacă părintele/reprezentantul legal nu prezintă dovada reluării activității profesionale locul obținut la centrul de zi de tip creșă se va vacanta. Mamele care sunt însărcinate sau se află în concediu prenatal/concediu pentru creștere și îngrijirea altui copil față de cel pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă fac excepție de la această regulă.

 

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare