Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
Precizări privind modalitatea de decontare a carburantului

Bucureşti, 16 februarie 2021

Clarificări privind modalitatea de decontare a carburantului

Având în vedere numeroasele solicitări formulate de reprezentanții direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului referitoare la prevederile HG nr. 1118/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, formulăm următoarele clarificări:

1.     Cererea pentru exprimarea opțiunii pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se completează astfel:

2.     a) la Secțiunea I, de către persoana adultă cu handicap sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care poate fi: părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap; informațiile înscrise la punctele 1-6 reprezintă datele de identificare ale persoanei cu dizabilități;

3.     b) la Secțiunea II, de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii; informațiile înscrise la punctele 1-4 reprezintă datele de identificare ale părintelui, tutorelui sau ale persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Cererea pentru exprimarea opțiunii este datată și semnată de către persoana care o completează.

1.     Cererea pentru exprimarea opțiunii pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se depune astfel:

2.     a) o singură dată în intervalul de 12 luni din cadrul perioadei de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, în situația în care acesta are termen de valabilitate de 12 luni; regula se aplică în mod corespunzător și în situația valabilității de 24 luni a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap;

3.     b) o singură dată pe an calendaristic, în situația în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are termen permanent de valabilitate, chiar dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cu termen permanent de valabilitate este obținut în anul în curs.

·         Cererea de decontare se completează astfel:

1.     a) la Secțiunea I, de către persoana adultă cu handicap sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care poate fi: părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap; informațiile înscrise la punctele 1-5 reprezintă datele de identificare ale persoanei cu dizabilități;

2.     b) la Secțiunea II, de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii; informațiile înscrise la punctele 1-4 reprezintă datele de identificare ale părintelui, tutorelui sau ale persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Cererea de decontare este datată și semnată de către persoana care o completează.

1.     Cererea de decontare și bonul/bonurile fiscale de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere, denumite în continuare bonuri fiscale, se depun la registratura direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

Bonurile fiscale sunt datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului.

In situația în care cererea de decontare se depune în format electronic, bonurile fiscale, datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului, se transmit în format fizic la direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

Același bon fiscal poate sta la baza efectuării mai multor călătorii, cu condiția ca acestea să se desfășoare începând cu aceeași zi sau ulterior datei înscrise pe bonul fiscal eliberat în cadrul perioadei de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap; același număr de bon fiscal se completează în cererea de decontare, pentru fiecare călătorie efectuată în baza acestuia.

La solicitarea decontării carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea furnizorului de servicii sociale, bonul/bonurile fiscale sunt eliberate pentru persoana juridică, furnizor de servicii sociale.

1.     Prin furnizor de servicii sociale se înțelege persoana juridică, de drept public ori privat, acreditată potrivit legii să furnizeze servicii sociale: structuri specializate din cadrul/subordinea autorităților administrației publice locale și autorităților executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu și sectoare ale municipiului București, organizații neguvernamentale, respectiv asociații și fundații, cultele recunoscute de lege, filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare.

Însoțitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o acompaniază și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării, inclusiv asistentul personal profesionist.

1.     Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontarea se realizează pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, chiar dacă ruta declarată de persoana cu handicap nu este prevăzută cu infrastructură feroviară.

·         În situația în care termenul de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap expiră în cursul anului 2021, numărul de călătorii pentru care se decontează carburantul nu poate depăși numărul de călătorii prevăzut la art. 24 alin.(1) și (3) din lege, respectiv: 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat, indiferent de numărul de luni rămase până la sfârșitul perioadei de valabilitate a acestuia.

·         Numărul de km aferenți distanței parcurse de către persoana cu handicap, cuprinsă între localitatea de plecare și localitatea de destinație declarate se stabilește utilizând site-ul: https://distanta.ro

În cazul în care valoarea tarifului prevăzută în Convenție pentru numărul de kilometri efectuați este mai mare decât cea cuprinsă în bonul fiscal, suma maximă decontabilă este suma prevăzută în bonul fiscal.

1.     Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se realizează potrivit gradului de handicap înscris în documentul care atestă încadrarea în grad de handicap.

În situația în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă, decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pe an calendaristic.

1.     În situația în care încadrarea în grad de handicap se modifică înainte de data la care expiră documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, drepturile se acordă conform gradului obținut, pe perioada de 12 luni din cadrul perioadei de valabilitate a noului document de încadrare în grad de handicap.

2.     În situația schimbării domiciliului persoanei cu dizabilități în alt județ, decontarea cheltuielilor pentru carburant se efectuează în funcție de numărul de călătorii efectuate, respectiv în funcție de suma decontată până la data transferului.

·         În situația decesului persoanei cu handicap în intervalul de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de decontare și a documentelor aferente până la data decontării, cheltuielile pentru decontarea carburantului se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

 (Sursa citată: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție)

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare