Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
Informații actualizate privind înscrierea copiilor la centrele de zi tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1, ianuarie 2021.

Bucureşti, 07 ianuarie 2021

Centrul de zi de tip creșă este un serviciu de interes local care are misiunea de a oferi pe timpul zilei servicii integrate de îngrijire supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară.

În situația în care copilul antepreșcolar înscris într-unul din centrele de zi de tip creșă din cadrul DGASPC Sector 1 împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar acesta poate frecventa programul serviciului respectiv pâna la finalizarea anului școlar fără a depăși vârsta de 4 ani.

Acte necesare înscrierii copiilor în cadrul centrului de zi de tip creșă:

-         cerere de înscriere;

-         copie certificat de naștere al copilului;

-       copie acte de identitate părinți/reprezentanți legali și, după caz, copie hotărâre/sentință de plasament sau încredințare în vederea adopției;

-          copie certificat de căsătorie (dacă e cazul);

-        copie certificat de deces/sentință de divorț definitivă și irevocabilă pentru părintele unic;

-          copie act doveditor după suspendarea raportului de muncă (decizie);

-     acte privind veniturile realizate de membrii familiei - documente eliberate de angajator, de organele fiscale, autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor;

-        pentru părinții aflați în concediu de creștere și îngrijire copil, la momentul admiterii în centrul de zi de tip creșă vor prezenta adeverință de salariat în care se va specifica data reluării activității.

Cererile care sunt în prezent pe lista de așteptare, exceptându-le pe cele ale căror părinții/reprezentanții legali (unul sau ambii) care au viza de reședință stabilită pe raza Sectorului 1, care pâna la data de 31 iulie 2021 cărora nu le-a fost atribuit un loc la un centru de zi de tip creșă vor participa la prima sesiune de înscriere pentru anul școlar 2021 -2022 care va avea loc în primele 10 zile lucrătoare ale lunii august.

Analiza acestor cereri se va realiza în ultimele 10 zile lucrătoare ale lunii august a anului în curs cu obligația părinților aflați în prezent pe lista de așteptare de a prezenta acte privind veniturile realizate în luna anterioară de către membrii familiei. Menționăm faptul că părinții/reprezentanții legali ai copiilor vor fi informați în prealabil cu privire la necesitatea depunerii acestor acte doveditoare ale veniturilor.

            Rezultatele vor fi comunicate în scris părinților/reprezentanților legali până la începutul noului an școlar.

            Menționăm faptul că cererile care se află pe lista de așteptare cărora nu le-a fost atribuit un loc la un centru de zi de tip creșă pentru anul școlar 2021- 2022 vor fi anulate după perioada de analiză și înscriere a copiilor.

            În cazul în care după începerea anului școlar se constată că sunt locuri disponibile în anumite centre zi se va organiza o a doua sesiune de înscriere în luna noiembrie a anului școlar la care vor putea participa și părinții/reprezentanții legali ai copiilor cărora nu le-a fost atribuit un loc disponibil în sesiunea anterioară.

            Menționăm faptul că de fiecare dată când există locuri disponibile în oricare din cadrul centrelor de zi de tip creșă se vor organiza sesiuni de înscriere, altele decât cele organizate în luna august și noiembrie.

Înscrierile la centrele de zi de tip creșă se fac în funcție de numărul disponibil de locuri comunicate în scris de fiecare centru de zi.

Criterii de admitere:

Actul/actele de identitate ale părintelui/părinților/reprezentantului legal al copilului cu domiciliul stabilit pe raza Sectorului 1 trebuie să fie emis cu cel putin 6 luni înainte de momentul depunerii cererii;

Admiterea copiilor se va face în funcție de punctajul obtinut în urma analizării cererilor pe baza criteriilor menționate mai jos în ordine descrescătoare (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic), astfel:

-          Domiciliul București, Sector 1 un părinte/reprezentant legal – 5 puncte

-          Domiciliul București, Sector 1 ambii părinți/reprezentanți legali –  10 puncte

-          Domiciliul București, Sector 1 părinte unic/reprezentat legal – 10 puncte

-          Copilul pentru care se solicită înscrierea are deja frați/surori înscriși la centrul de zi – 5 puncte

-          Venitul net pe membru de familie până la 1346 lei – 10 puncte

-          Venitul net pe membru de familie între 1347 lei – 3372 lei  – 5 puncte

-          Venitul net pe membru de familie peste 3372 lei – 2 puncte.

În cazul în care în urma analizării dosarelor depuse pentru înscrierea copiilor la centru de zi de tip creșă se constata faptul că există dosare cu același punctaj se va lua în considerare ordinea depunerii cererilor (la sediul DGASPC Sector 1 sau transmise prin poșta electronică) înregistrate la registratura DGASPC Sector 1.

La momentul intrării în colectivitate a copilului ambii părinți/reprezentanți legali sau unicul întreținător al copilului trebuie să fie activi pe piaţa muncii. Părintele/reprezentantul legal care se află în creștere copil are obligația ca în termen de 30 de zile de la intrarea copilului în colectivitate, să își reia activitatea la locul de muncă menționat în adeverință și să transmită dovada reluării activițății.

            Menționăm faptul că dupa expirarea termenului de 30 de zile părintele/reprezentantul legal nu prezintă dovada reluării activității profesionale locul obținut la centrul de zi de tip creșă se va vacanta.

Părintele/reprezentatul legal al copilului depune o singură cerere pentru înscrierea copilului la centru de zi de tip creșă, care conține doar o opțiune de înscriere. În situația în care părinții vor menționa pe cerere mai multe centre de zi de tip creșă pentru înscriere se va lua legătura în scris cu aceștia în vederea clarificării situației și a selectării de către aceștia a unui singur centru de zi de tip creșă. Cererile depuse ulterior de către aceeași părinți pentru înscrierea copilului la alt centru de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1, le anulează pe cele depuse anterior și se va lua în considerare ultima cerere depusă, aceștia fiind informați în scris cu privire la acest aspect.

 În situația în care în urma efectuării înscrierilor pentru toate centrele de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1 rămân locuri disponibile la unele dintre aceste centre, părinții aflați în continuare pe lista de așteptare care nu au primit loc la centrul de zi pentru care au optat inițial vor fi contactați telefonic și/sau în scris prin poșta electronică cu privire la faptul că au posibilitatea de a opta și a înscrie copilul pe locurile disponibile în aceste centre. Părinții care sunt de acord în scris cu redistribuirea lor pe locurile disponibile în alte centre, altele decât cele pentru care au optat inițial cererea formulată pentru prima opțiune se anulează și va fi scoasă de pe lista de așteptare.

Părintele/reprezentatul legal al copilului care a primit un loc la un centru de zi de tip creșă în urma înscrierii și/sau redistribuirii nu mai poate depune o alta cerere de transfer la un alt centru de zi de tip creșă pentru același copil.

Cererile părinților/reprezentanților legali privind reînscrierea copiilor care se încadrează în categoria de vârstă pentru frecventarea centrelor de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1 se depun anual până în luna iunie, inclusiv, a anului școlar în curs. Menționăm faptul că la momentul depunerii cererii pentru reînscrierea copilului în următorul an școlar actul/actele de identitate ale părintelui/părinților/reprezentantul legal al copilului cu domiciliul stabilit pe raza Sectorului 1 trebuie să fie emis cu cel putin 6 luni înainte de momentul depunerii cererii

Scoaterea copilului din evidența centrului de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1 se face în cazul unor afecțiuni cronice la recomandarea medicului, la cererea părintelui/reprezentatului legal,  sau în cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv fără motivare.

Prezenta Procedură Operațională intră în vigoare de la momentul aprobării sale și nu se mai primesc cereri de înscriere la centrele de zi de tip creșă decât în perioadele de înscriere menționate în prezenta procedură.

Cererile pentru înscrierea copiilor la centrele de zi de tip creșă aflate în prezent pe lista de așteptare se supun prezentelor prevederi.”

       . Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la numerele de telofon: 021.223.41.95 sau 021.223.41.90 int.125, Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie.

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare